Gusto ka ba ug LIBRE tra­baho, kalin­gawan pa­pre­myo, patam­bag kon­sy­erto?

Tana! Magkuyog kita adto sa Plaza In­de­pen­den­cia karong Mayo 27, 2016

Cebu Libre - - FRONT PAGE -

NANGITA ka ba ug tra­baho? Mao na kini ang imong gi­paabot. Adto sa Plaza In­de­pen­den­cia kay adunay Job Fair karong Mayo 27, 2016 atol sa Unang Aniber­saryo sa Cebu Libre.

Aduna ka bay gi­pa­mati sa imong lawas? Ayaw kanag ibali­wala kay aduna kami li­breng Med­i­cal Ser­vices nga among gita­gana alang kan­imo.

Nangita ka ba’g so­lusyon sa imong prob­le­mang le­gal? Aduna usab kami li­breng Le­gal As­sis­tance sa maong ad­law. Pwede sab nimu dad- on ang imung pinalang­gang pets kay aduna say pakapin nga Ve­teri­nary Ser­vices.

Dili lang kana, pwede ka usab nga muapil sa amung Videoke Con­test diin daghang ex­cit­ing prizes ang ipang­hatag. Kung me­dyo sen­ton­ado ka, ayaw ka­bal­aka, basin swer­teon ka sa daghang raf­fles.

Bu s a ayaw ka l i m o t , May 2 7 , 2 0 1 6 . Maghudyaka ta tibuok ad­law kauban ang imung mga pa­bori­tong Bis­rock bands. Kay basta Cebu Libre, sig­u­radong ale­gre!

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.