Ba­likan ba nako si Ex?

(Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso)

Cebu Libre - - FRONT PAGE -

Dear Jude,

Bag-o lang gyud mi nag­buwag sa akong uyab of two years. Sig­uro na­pul-an lang ko nga magsige siya ug se­los. Pasangin­lan ko niya nga naa koy kuyog pirmi uli ug kaon nga lain nga babaye. Am­bot asa siya gikan anang bal­i­taa. Ang lisod, dili mi kauban ug tra­baho, mao nga puro ra pud balita gikan sa uban ang iyang madung­gan.

Muangkon man ko nga sa una duolonon gyud kog babaye ug bayot. Kani lag­ing bas­ket­ball player ta, dili man na ma­likayan. Atong sin­gle pa ko, siyem­pre musuway pud ta ana. Tawo ra man ko. Don’t judge me based on that ha, wala nako sila dun­gana, and I was al­ways fair to them.

Kad­tong nagkakami na sa akong kanhe, wala na gyud ko ni en­ter­tain ug lain. Pero wa man na nag­pasabot nga dili na ko pwede makig amiga sa akong mga babaye nga friends di ba? I swear wala gyud ko nag­bin­uang niya pero iya gi­hapon kong gi ac­cuse nga mao lagi, naa koy lain.

Naguol lang ko kay nadawat man gani nako nga naa na siyay anak sa iyang pre­vi­ous re­la­tion­ship nga wala gyud nako halungkata, nganong dili na­man lang niya dawa­ton ang akong past ug dili na pud niya ba­lik ba­likon? That was a closed door, nganong abli­han pa man? Sayang lang kay na­suod na mi sa bata, mura na ug papa gyud iyang pag­ta­hod ug pag tratar nako.

Na­suod na­man gud ko sa iyang anak, ug gana­han na ra ba unta ko mu set­tle down kauban siya. Pero kapoy man kung sa among fu­ture re­la­tion­ship silbi minyo na, mao lang gi­hapon ang sit­wasyon di ba? Sakto ba akong gibuhat? Lawrence

Lawrence,

Trust ang ki­na­hanglan sa in­y­ong re­lasyon. Dili ang con­dom ha, ang pagsalig. Nimo dinha sa imong kapikas, ug niya dinha kan­imo. Sa imong suwat, murag wala man kay prob­lema an­ing bu­tanga, kay imo man gi­dawat iyang ka­ga­hapon sa walay pag­duha-duha. Ang prob­lema nimo, ang imong ka am­bun­gan ang maka­pawala ug pagsalig sa imong kapikas nimo. Buot huna-hu­naon, dili ni nimo sala. Dili sala sa bisan kinsa nga lalake nga guk­donon siya sa babaye o bayot, di ba? I agree with that sen­ti­ment. Mu uyon ra ko anang bu­tanga.

Sa maong sit­wasyon lang, ug tun­god kay bas­ket­ball man ang ra­son nganong guk­donon ka sa mga chiks, ki­na­hanglan dou­ble time pud ang imong pag­pakita niya nga makasali­gan ka. Apan kung wala kay pagku­lang an­ing dapita, murag iya na gyud nang mga in­se­cu­ri­ties ang nag­pat­i­babaw.

I don’t mean to judge, apan kung atong usa us­a­hon iyang kahim­tang, basin makakuha ta ug mas dakong pagsabot nganong in­gon ani siya. In­gon ka duna siyay anak gikan sa pre­vi­ous re­la­tion­ship. Wala man pud ka mu in­gon nga byuda siya, so I will as­sume nga kad­tong re­lasy­ona nag­bunga tun­god sa gugma, apan wala mag­dugay, nalubad ra gi­hapon. She prob­a­bly feels be­trayed, or at least let down by this pre­vi­ous re­la­tion­ship. Kana na lang daan, maka in­gon ka nga menus gyud iyang pagsalig sa lalake kay na­pakyas na­man siya, di ba? In this case, I have to be hon­est, wala kay mabuhat. It is a prob­lem she has to deal with herself. Usa ni ka is­sue niya nga siya ra ang maka sul­bad.

Ikaduha, dili pareho ang in­y­ong cir­cle of friends, mao nga daghang mga balita nga ni­agi na sa daghang tawo ang muabot niya. Kahibaw na­man ka un­say mahitabo kung daghan ang agian sa usa ka sto­rya, di ba? It gets twisted, ma dugan­gan, duna puy bawas. Usa ka so­lusyon sa akong mga suod pud nga mga amigo mao ang pagpa ila-ila sa ilang mga uyab dinha sa ilang barkada, sa tra­baho man o pam­ilya. Makata­bang man nga makaila sila sa mga tawo nga gapal­i­bot nimo ad­law-ad­law. Hi­naot lang pud nga duna pud siyay iyang kau­galin­gong barkada para dili lang pud siya pirmi mag apong nimo. Sweet kung sweet, apan dili man healthy sa usa ka re­lasyon nga wala moy per­sonal space isig ka usa.

Ikat­ulo, sa sulod sa duha ka tuig iyang gipa suod iyang anak nimo. This re­quires trust, busa maka in­gon pud ko nga duna siyay pagsalig nimo. Anak na gud na niya. Buot pasabot, all is not lost. Mahimo pang iba­lik ang pagsalig ug himo-ong mas lig-on pa. Kana kung gana­han pa ka, ha. Kung tan-aw nimo dunay posi­bil­i­dad nga mabag-o ning iyang pagka walay pagsalig nimo.

I think all re­la­tion­ships, no mat­ter how com­pli­cated, de­serve a sec­ond chance. Jude

Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? Ipadala sa JudeBa­[email protected]

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.