AR­GAO

Cebu Libre - - NEWS -

Dili lang ang torta ug tab­leya ang an­gay nga ad­tuon sa Ar­gao. Anaa usab silay karaan nga sim­ba­han nga na­pal­i­b­otan usab ug mga antigong edip­isyo. Ang St. Michael Ar­can­gel Par­ish Church gi- tuo­hang natukod ni­adto pang 1738. Ana a usa bang ilang karaang mor­tu­ario ug ang Hall of Jus­tice nga ka­ni­adto es­kwe­la­han sa mga anak sa nag­tra­baho sa sim­ba­han. Ang maong mga edip­isyo gi­nama sa co­rals.

AR­GAO Church

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.