Na friend­zone ka na ba?

Cebu Libre - - FRONT PAGE - Mao Jude!

Dear Jude,

Un­say an­gay buha­ton sa usa ka tawo nga nahigugma sa iyang best friend?

In­gon ani man gud ang sit­wasyon. Si Vince ug ako mao ang pinaka suod sa barkada. Ilang bin­uang gani namo kay siya akong barkada boyfriend. Kana bitawng wala moy re­lasyon pero kung magkuyog ang barkada siya ang pirmi nimo tapad, kuhaan ka ug pagkaon ug mainom, siya pa gani pirmi muha­tod nimo kay kuno maa­gian ra ang in­y­ong balay paingon sa ilaha. Wala moy re­lasyo kay lagi, pa­parts ra gyud mo. Buddy buddy. Ug unsa pa na laing tawag sa suod nga hi­gala.

Nagkadugay, ang barkada na­man gud nangutana ug wala ba kuno mi plano nga tin­uoron na lang namo. We’re per­fect for each other kuno. In fact, pinangga kaayo siya sa akong mama, pinangga pud kaayo ko sa iyang ginikanan.

But know­ing Vince, iyang is­sue mao among friend­ship. Ma­tod pa niya, dali ra man makit-an ang uyab (con­fi­dent ra pud sya kay gwapo man sya), pero ang amigo nga tin­uod lisod. In­gon pa niya, ug ugal­ing magk­abuwag mi kung suwayan man gani namo ang re­lasyon, lisod na nga ma­ba­lik ang among pagka best friends gikan ana.

So unsa man, ag­wan­ta­hon nako ang akong pagka “friend­zone” niya bisan ug maka feel gyud ko Jude nga duna pud siyay pag tan-aw nako? Do I make a move? Ako ba syang hata­gan ug clue sa akong gibati? As his best friend, sig­u­rado man ko nga kasabot siya sa akong feel­ings. Hello, ha­los kada ad­law baya mi magsto­rya.

Unsa man ako buha­ton ani uy?

Michelle Michelle,

Ang mar­tyr in­day tu-a gi­lansang sa krus. Pa­ba­lik­tad pa gyud. Igo kaayo ko an­ing imong prob­lema kay susama sa imong gis­to­rya diri namo, kapila na ko nabu­tang an­ing imong po­sisy- on karon. Ang best friend. Ma­tod pa sa akong mga best friend nga lalake, kay ang uban ako man gyung giprangka­han ug pangutana ug ngano ako man ilang gibu­tang ani nga po­sisy­ona, dunay tulo ka ra­son ngano ma type­cast ta ani nga role:

1. Wala man kay li­bog gud. Bu­goy kuno kaayo ta. Madala nila bisan asa sila ma­pad­pad. One mo­ment nan­gaon mo sa ma­halon nga restau­rant, sa sunod didto mo sa iyang pa­borito nga pongko pongko gikan siya mag basketball. Kung asa ta bit­biton, wala daw tay reklamo kay makasakay ra gyud tas tanan niyang kaboang, ug kalin­gawan.

2. Kom­portable kaayo ko nimo. Tun­god sa atong pagka bu­goy, ma­sulti niya tanan diri nato sa walay pag­duha duha. “Naa man gud koy mga gitago diris akong kas­ingkas­ing nga dili nako ma­sulti sa akong amigo nga mga laki kay kataw-an ra ko. Di pud nako main­gong sa babaye nga gusto nako kay iya man kong ijudge dayon, guba akong diskarte.” Busa, kay wala man silay diskarte nato, diri nila ipa­gawas tanan. Most of­ten also, hinum­dumi, ang lalake wala man­gita ug ad­vice gikan nimo kung mus­to­rya sila ug prob­lema kay, more of­ten than not, na­sul­bad na­man ni nila sa ilang utok. Nan­gita ra na sila ug mam­i­naw.

3. Maayo kaayo ka mu pahigam nako. Tun­god kay kom­portable kaayo sila nato, ilang ma in­gon tanan ni­lang mga gusto, de­sires, dreams, pan­gan­doy, kasakit, ug kali­pay. Mao nga kahibalo pud kaayo ta un­saon sila pag tratar uyon sa ilang gusto. Maayo kaayo ta muhi­nom­dom unsa ilang pa­borito nga kanta, asa nga side sa ka­tre sila mat­u­log, unsa ka ini­ton ilang kape nga gusto, ug unsa ilang or­der sa tanang restau­rant nga in­y­ong na kan-an.

Nganong akong giba­lik nimo ang mga ra­son nganong gi­himo ka niyang best friend? Aguy in­day, ang sekreto sa pag­dala sa sunod an­danas sa in­y­ong re­lasyon mao ang pag­pahinum­dom niya nga kin­ing mga bu­tanga mao ang dili niya makit-an sa uban. Make him re­al­ize that if these are things he cannot live with­out, then he should think twice about keep­ing you in that one cor­ner of his world.

Ul­ti­mately, it is still up to you. Kung imong tu­gotan siya nga hi­moon gi­hapon kang best friend unya makuha niya kin­ing tanan nga walay com­mit­ment nga gi­hatag dinha kan­imo, aw imo na nang prob­lema. Kung mahitabo man gani ni, my ad­vice is not full-proof, but is very sim­ple. Suwayi ug hatag ug dis­tan­sya gikan niny­ong duha. He will only miss what he has if he loses it, even for a while. Make it sub­tle, ayaw pud ug drama o mag tantrums kay mawala atong poise ana day.

If he is smart, he will see you with dif­fer­ent eyes. Hope­fully, iyang pag tan-aw na nimo mao ang babaye nga maka­hatag ug tiu­nay nga kali­pay dinha niya. Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? Ipadala sa jude­ba­calso@gmail.com

(Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.