Zsa Zsa ayaw nang paloko, dedma sa mul­ing panlili­gaw ni Con­rad

Cebu Libre - - NEWS -

MAS madalas at ma­haba­haba na ngayon ang ex­po­sure ni Zsa Zsa Padilla sa The Story Of Us.

Hindi pa rin ku­muku­pas ang husay nito sa pag-arte at na­pak­a­ganda pa rin ni­tong tingnan on screen. Al­though malam­lam na­man ta­laga ang mga mata ng Di­vine Diva, pero ki­tang-kita sa kanyang aura ang kalungku­tan.

Ang huli nat­ing na­bal­i­taan ay pat­u­loy pa rin daw sa pag- ef­fort ang naka- hi­walayan niyang part­ner na si Con­rad Onglao para magk­a­ba­likan sila at it­u­loy ang plano ni­lang pagpa- pakasal. Ang tsis­mis pa ay mul­ing nanlili­gaw sa ak­tres ang arkitekto na bal­i­tang may kaya­ban­gan at “feelingero.”

Hm­mmm, we only wish Ms. Zsa Zsa her much de­served hap­pi­ness. Sa ma­ha­bang pana­hon kasi na naranasan niya ang mag­buhay-rey- na sa pil­ing ni Tito Dol­phy na so­brang mare­speto at maalaga, muk hang hind in ga ganu’n kadali para sa isang tu­lad niya ang makatagpo ng isang lalak­ing hi­higit o makakat­a­pat man lang sa pag­mama­hal at pag-aalaga ng Com­edy King.

Zsa Zsa Padilla

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.