Asa maka­palit ug mga bara­tong SCHOOL SUP­PLIES

Cebu Libre - - FRONT PAGE - Ni Pierre An­gelie B. Cam­pos

Ning nagkaduol nga pag­bukas sa klase karong bu­lana, nagk­abuang usab ug inat sa bud­get ang mga in­a­han aron lang ma kom­pleto ang mga pang­i­na­hanglan nga mga school sup­plies sa ilang mga anak.

Mangutkot gayud ka sa imong ulo il­abi na kun aduna kay tulo ngadto sa lima ka anak nga dun­gan nga nag­tungha.

Aron kamo makadaginot sa in­y­ong gamay nga bud­get man­gadto kita sa mga tin­da­han nga nag- tanyag ug mga bara­tong school sup­plies ug school uni­forms.

Sa dili ka pa mahi­nayak ug palit, susiha og itandi una ang presyo ni­ini gikan sa mga de­part­ment stores ug mga tin­da­han dinha sa may dalan Ma­gal­lanes ug mga tin­da­han duol sa Car­bon Pub­lic Mar­ket.

Si Te­mo­tia Nacua, taga Tisa nga adunay lima ka apo nga gi­patungha sa el­e­men­tarya mi­in­gon nga sa iyang kahim­tang karon nga walay klarong tra­baho ang ginikanan sa iyang mga apo, magk­i­na­hanglan siyag kapin sa usa ka libo ka pe­sos aron ma­palit ang tanan ni­lang school sup­plies.

“Adto jud ko sa may Car­bon ani paingon kay didto imoha pang ma­hangyo ang presyo sa mga uni­porme ug bagong sap­atos,” pag­pasabot ni Nacua.

Sa mga school sup­plies sama sa note­book, pa­pel, lapis, cray­ola ug uban pa, adunay gipa- gawas nga price guide sa mga school sup­ply ang De­part­ment of Trade and In­dus­try kun DTI.

Sa ilang mon­i­tor­ing, ilang na­suta nga walay dagkung kaus­a­ban sa presyo sa mga school sup­ply, hi­noun ka­nunay kini ni­lang gi­mon­i­tor.

Mi­pasi­daan ang DTI sa mga re­tail­ers nga dili sila mag­panuko pag­pasaka ug kaso kun ugal­ing ka­pa­matud- an nga mibali­gya sila sa taas nga presyo ug wala mo­sunod sa ilang mandu.

An g com­po­si­tion note­book nga 80 leaves mag­duwa ang presyo gikan sa P 11.00 ngadto sa P 13.50 mag de­pende sa brand ni­ini, sam­tang kad­tong aduna nay plas­tic cover tag P14.00 ngadto sa P14.75 matag usa.

Mas barato ang writ­ing note­book nga 80 leaves kay tag P9.00 ngadto sa P12.75 ang presyo ni­ini de­pende usab sa iyang brand, apan kun gusto kang aduna nay plas­tic cover ang imong note­book, mosaka usab ug gamay ang imong bayranan.

Sam­tang ang spi­ral note­book nga 80 leaves tag P11.00 ngadto sa P13.50 ang buok, apan kun imong bu­tan­gan ug plas­tic cover moabut na sa P14.00 ngadto sa P14.75 matag usa ni­ini.

Ang writ­ing pad alang sa grade 1- 4 tag P9.00 ngadto sa P12.50 ang matag pad ni­ini, sam­tang ang in­ter­me­di­ate nga pa­pel tag P14.00 ngadto sa P19.75 ang presyo.

Ang cray­ola tag P11.25 ang matag box nga adunay walo kabuok sam­tang tag P22.50 and adunay 16 pieces..

Ang lapis tag P3.50 ngadto sa P6.50 ang bouk de­pende usab sa brand, sam­tang ang ballpen tag P4.00 ngadto sa P9.75 matag usa.

Mi­awhag ang DTI sa pub­liko sa pag­taho sa ilang buhatan kun ugal­ing adunay mga negosyante nga ilang ma­matik­dan nga nag over price sa gisug­yot nga SRP.

CDN PHOTO/ JUNJIE MEN­DOZA

BUSY na kaayo ang mga side­walks karon nga hapit na ang pag abli sa klase kay dinhi man ma­palit ang mas barato nga mga school sup­plies.

PHOTO/LITO TECSON

Mga ginikanan uban and ilang mga anak na busy sa pag­pili ug mga bara­tong sap­atos, bags ug uni­forms alang sa pag abli sa klase.

PHOTO/TONEE DESPOJO

MGA school uni­forms ma­palit lang sa tag P25 sa dalan Ma­gal­lanes sa merkado sa Car­bon.

PHOTO/TONEE DESPOJO

MGA barato nga school sup­plies makit-an sa side­walk sa dalan Ma­gal­lanes ug Manalili.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.