Nga­nung adunay June Bride?

Cebu Libre - - FRONT PAGE - Ni Pierre An­gelie B. Cam­pos

Ang buwan sa Hunyo gi­in­gon nga labing nin­dot nga pana­hon aron mag­pakasal. Kay mao kini ang bu­lan sa tuig nga adunay gitawag ug “June Bride.”

Sukad pa ka­ni­adto, daghang man­agh­inigug­maay ang gus­tong mag­bi­nay­loay sa ilang “I do” ug magsi­naaray sa usag usa nga bisan sa ka­hamo­g­away ug kalisod, sa kasakit ug kali­pay, hang­tud ang ka­matayon maoy mob­u­lag kanila, sa buwan sa Hunyo.

Gi­in­gon nga nag­sugod ang “June Bride” sa pana­hon sa mga Ro­mano kinsa nagsaulog sa kaminyuon sa ilang God­dess nga si Juno kada Hunyo 1. Naila si Juno nga God­dess of Mar­riage and Child­birth.

Gi­tuhuan usab ka­ni­adto nga swerte kung mag­pakasal ka sa bu­lan sa Hunyo.

Ni­ad­tong 14th cen­tury, ang bu­lan sa Hunyo maoy napil­ian nga pana­hon aron mag­minyo kay dinhi mag­sugod na pag­pan­galigo ang mga tawo hu­man sa win­ter, busa ang ang bride hu­mot ug presko ning panahuna.

Sa bu­lan usab sa Hunyo abunda ang buwak, busa mao kini ang ilang gigamit aron mawag­tang ang ilang kabahu il­abi na kad­tong wala pa makaligo.

Dinhi na­mugna ang bou­quet nga dad-ons aba bay eng kaslonon.

Ang kasal nga Pi­noy atong na­sunod sa mga Spa­niard og Amer­i­can.

Daku kaayo ug in­flu­ence sa mga Pi­noy ang tradisyon sa kaminy­oun gikan sa mga West­ern coun­tries, gikan sa pag­su­lob ug puti nga bridal dress ug paglabay sa bou­quet ngadto sa pag dili pag­pa­sul-ob ug per­las sa babayeng kaslonon kay gi­in­gong magul- anon ang iyang kaminy­oun.

Gi­in­gon usab nga ngil-ad ang pag­minyo s a mag­suon sa susamang tuig ug daghan pa.

Tun­god kay ang Pilip­inas gi­langkob man sa nagkadaiyang rel i g ious de­nom­i­na­tions, adunay mag­pakasal su­lod sa sim­ba­han sam­tang ang uban gus­tog gar­den wed­ding, beach wed­ding, pool side wed­ding ug uban pa.

PHOTO/ CHATEAU BY THE SEA

PHOTOS FROM WEB CDN PHOTO/JUN­JIE MEN­DOZA

MGA ha­lad nga buwak ug ang bou­quet sa bride im­por­tante usab sa kasal. KASAGARAN sa kasal karon ang gi atan­gan mao ang isul-ob sa bride o ang wed­ding gown. GI­IN­GON nga swerte kuno kung mag minyo ka sa bu­lan sa Hunyo. MAO kini ang bong­gang kasal ni­lang...

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.