Ga cheat ba kaha si BF?

Cebu Libre - - FRONT PAGE - (Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso)

Dear Jude,

Un­saon pag sig­u­rado nga ga cheat imong uyab nimo? Ka­ban­tay man gud ko nga akong uyab murag sige na­man ma­makak nako. Gag­may nga bu­tang hi­noon, kanang mu in­gon siya nga naa siya diri pero nasak­pan nako sa Face­book post sa iyang amigo nga didto diay siya sa laing lu­gar.

Wala man toy prob­lema nako kay puro man to nako kaila iyang kuyog. Naa pud mi sabot nga ok ra man namo mu laag nga kanya kanya basta mag­pahibalo lang kinsa kuyog ug asa.

Don’t judge me ha, dili man ko selosa nga uyab. Sen­si­tive lang gyud ko kung mag­sugod ug pa­makak ang tawo nako kay para nako kung maguba ang pagsalig, wala na gyud na. Harsh ra ko o ok ra? Tam­bagi ko Jude. Lisa B.

Lisa B.

Dili ka harsh, ayawg ka bal­aka. Di sad ko mu judge nimo kay utro pud ko nga dili selosa. In fact, pirmi gyud ko in­gnon sa akong mga suod nga amigo (di man nako pud matawag nga uyab kay wala man pud mi klaro, dili man mi DTR [De­fine The Re­la­tion­ship]) nga us­a­hay ku­lang ko sa lamb­ing. Ug para nila, ang pagse­los kuno usa ka matang sa lamb­ing. Kiligon man pud diay ning mga laki no?

Pero mu yon ko nimo 100% nga ki­na­hanglan gyud ang pagsalig sa re­lasyon. Small lies can open doors to even big­ger ones. Sa maong kaso, wala na lang ka ka­ban­tay, kin­ing mga gi­nag­mayng bakak sa imong uyab magkadako na kay wala man nimo tagda.

My ad­vice? Call him out on it. Pangutan-a siya ngano he felt nec­es­sary to lie about his lo­ca­tion. BUT (all caps para in­tense), ki­na­hanglan magk­into ka inig pangutana nimo ini. Be care­ful how you ask a guy ques­tions like this. Lain lain man na sila ug style so dili ko ka hatag ug spe­cific niny­ong duha kay wala man ko masayod sa iyang ki­naiya. But gen­er­ally, guys pre­fer the di­rect route. Kanang imo silang sto­rya­han sa ilang level, mano a mano, walay drama. Utok sa lalake.

Catch him when he is re­laxed be­fore bring­ing up the topic. Ang unang re­ac­tion ana nila is to au­to­mat­i­cally go on the de­fen­sive, murag bas­ket­ball ba nga makakita siya nimo mu ap­proach, pro­tek­ta­han dayon niya ang bola. Make him feel you are not af­ter the ball, and you just want to clear some­thing up.

Also, keep an open mind when he ex­plains his side. Dili tanang hi­gayon ma­makak ang laki day, de­spite what the ro­mance books and movies tell you. Us­a­hay, ang iyang pi­naka bu­lok nga ra­son mao diay ang tin­uod.

Nahitabo na­man ni nako nga sit­wasyon sa una. Sa di­hang nananghid siya, lahi ang lu­gar nga gikasab­otan sa barkada. Sa tali­wala sa kalin­gaw, dunay nan­gagda nga mubal­hin ug venue. Kung pareho ra ug style, wala man pud ta man­gayo nga kada li­hok niya man­anghid siya, di ba? I would pre­fer it if he vol­un­tar­ily gives me the in­for­ma­tion, I hate nag­gers and will never be one.

Com­mu­ni­ca­tion ang im­por­tante. Be re­laxed, show him you were just cu­ri­ous ug wala ka man­gita ug away. Also, as­sure him that he did not make a mis­take (kay basin mao iyang read­ing sa sit­wasyon), basin hi­noon ma pran­ing na siya next time mahitabo ni.

Again, be will­ing to lis­ten. Pam­i­naw lang, ug sama sa imong gi­hangyo nako, do not judge him.

Be­sides, kung nag cheat gyud siya nimo…aguy in­day, ILAHA NA. Again, kung pareho tag style, it is never our loss. Sila ang mawad-an ug bin­uan­gan ta nila. Ian­dam na ang lista sa mga abangers! Jude

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.