Ang buwan sa Hunyo ug si San Juan

Cebu Libre - - NEWS - /NI PIERRE AN­GELIE B. CAM­POS

NAHIBULONG ba kamu nga­nung matag abot sa buwan sa Hunyo, kadaghanan sa mga tawo ma ex­cited man dayon tun­god sa San Juan? Ug kadaghanan usab magsabot dayon nga man­galigo sa da­gat.

Gani­han gtudka ron aduna pa gi­hapoy mga dapit sa Pilip­inas nga mosablig kan­imo ug tubig, kun mag saulog sa kapis­ta­han ning maong San­tos?

Karong Hunyo 24, saul­o­gon sa sim­ba­hang Ka­to­liko ang ad­law nga natawhan ni St. John the Bap­tist o San Juan Bautista.

Siya ang anak ni Is­abel og Zacarias, ug gi­tuhuang natawo siya didto sa Judea, duol sa Jerusalem sa Is­rael. Subay sa bal­aang ka­su­la­tan, daghan kaayog nabun­ya­gan si San Juan gani usa kanila si Jesu Kristo. Gi­in­gon usab sa bib­liya nga sa di­hang gi­tus­law na ni San Juan si Jesu Kristo sa river Jor­dan, nabuak ang lan­git ug mikun­sad ang Espir­itu Santo kang Kristo. Madun­gog usab kuno ang nag lanuglanug nga tin­gog nga gi­tuhuang iya sa Gi­noong Ama- han nga nagkanayon nga si Jesu Kristo ang iyang anak.

Tun­god ni­ini nauso nga adunay mobubo kan­imo ug tubig atol sa kapis­ta­han ni San Juan. Gani naan­dan usab sa uban nga man­galigo ug da­gat atol sa iyang fi­esta.

Dinhi sa lalaw­igan sa Sugbo saul­o­gon ang Pala­wod Fes­ti­val sa lung­sud sa Ban­tayan sa Ban­tayan Is­land karong Hunyo 29, atol sa ilang tinuig nga kapis­ta­han sa ilang pa­tron nga si San Juan ug San Pablo.

PHOTO/INQUIRER

PAGBANTAY a tol sa fi­esta ni San Juan kay naay mag­pasirit kan­imu ug tubig. Ang naka­pait kay dili ka puedeng ma­suko.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.