Ting-uwan ug ting-baha na sad

Cebu Libre - - FRONT PAGE -

Gi­awhag sa De­part­ment of Health kun DOH ang pub­liko sa pag­ban­tay sa mga lain-laing klase sa mg as a ki tn gamut um aw sap ana hon sat­ing ulan sama sa in­fluenza, dengue fever, lep­tospiro­sis ug wa­ter­borne dis­eases.

Base sa da­tus sa DOH-7 na­suta nga mas daghan ang dengue cases sa siyu­dad sa Sugbo gikan sa Enero hang­tod sa Marso nga muabot sa 2,531 ka kaso kom­para sa mi­ag­ing tuig nga 1,403 ka kaso nga ilang na­tala.

Aron ka­likayan ang maong sakit i “search and de­stroy” dayun kun asa dapit ang posi­bleng ka­puy-an ug kait­lo­gan sa mga lamok. Ang pag­sul-ob og long sleeves og pa­jama maka­hatag usab og pro­teksyon gikan sa lamok.

M akatab an­gusa bang pagbu­tang og lotion nga adunay in­sect re­pel­lants il­abi na sa mga bata og pagbu­tang og screens sa bin­tana aron dili maka­su­lod ang mga lamok nga gadalag sakit nga dengue.

Kun ugal­ing makasi­nati og hi­lanat ang usa sa imong sakop sa pam­ilya nga muabot na sa duha o tulo ka ad­law, ipakon­sulta dayon sa labing doul nga man­anam­bal.

Ang sakit nga lep­tospiro­sis makuha sa mga con­tam­i­nadong tubig sa baha nga adunay sagol nga ihi sa mga hayup sama sa ilaga. Mas maay­ong limpiy­ohan ang mga baradong kanal o ang drainage sys­tem aron dili mag­banaw ang tubig.

Ang mga tawo nga mat­ap­tan sa maong bal­a­tian hi­lan­tan og mag­pula ang mata, busa kun aduna ka ning mga simp­tomas, ki­na­hanglan nga mag­pakusulta sa dok­tor aron ka­hata­gan ug medikasyon.

Sam­tang ang In­fluenza o gitawag nato nga Flu ko­mun nga sakit panahun sa pag us­abusab sa panahun. Usa kini ka virus kung diin makasi­nati ang tawo og ubo og sip'on. Ma­likayan kini kung lig’on ka og im­mune sys­tem. Gi­ta­m­ba­gan sa DOH ang pub­liko sa pagkaon og mga pru­tas sama sa orange og uban pang pru­tas nga adunay taas nga vi­ta­min C.

Mas maay­ong atong ma­likayan ang sakit nga moigo sa a tong pa m i l ya ka y g i na in g o n ng a “a n ou n ce o f preven­tion is bet­ter than a pound of cure.”

PHOTO BY TONEE DESPOJO

KARON nga ting-uwan ug ting-baha na usab, ki­na­hanglang an­dam ki­tang tanan sa mga sakit nga posi­bleng dad-on ni­ini.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.