OKTOBERFEST

Ang mga benip­isyo sa beer

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Vanisa So­ri­ano

Ok­tubre nasad. Ug uban sa pag­su­lod ning mabug­naw nga buwan mao usab ang pag­sugod sa usa sa pinaka gikahi­na­man nga kalin­gawan hi­l­abi na sa mga mahilig ug tagay...... ang Oktoberfest.

Alang kanato, ang Oktoberfest daw nag­pasabot ug nag­baha nga beer tun­god kay su­lod ning usa ka buwan nga se­l­e­brasyon matagam­ta­man ang barato nga beer, nagkadaiyang kalin­gawan ug mga kon­siy­erto sa atong mga pa­bori­tong banda.

Kini nag­pakita usab sa kamahiligon sa mga Pinoy sa beer.

Mapa birth­day man, bun­yag, o nag­maoy kay gibuwa­gan, dili gyod mawala ang tagay. Gawas nga sandi­ganan ang beer satan ann ga maglin­gawl­ing awug­gana han makalimot, ang paglad-ok ni­ini aduna pod diay ikata­bang sa pag­ba­ton og lig- on nga kondisyon sa utok ug lawas.

Nahibalo ka ba nga ang beer adun ay nagkadaiyang mga bita­m­ina? Kumpleto usab kini sa Vi­ta­min B com­plex sama sa B3, B6 ug B9 nga makata­bang og pu­gong sa colon cancer.

Mota­bang usab ang beer pagkon­tra sa nagkadaiyang sakit tun­god sa anti mi­cro­bial proper ties­ni­ininga nagikan sa iyang sagol nga mga tanom og bu­lak. Ang kon­tro­lado nga pag-inom makata­bang usab pag­palig-on sa mga mus­cles ug bukog.

Gikain­gon nga ang pag- i nom ug us­aka botilya sa beer maka­pawag­tang sa stress, atake sa kas­ing-kas­ing ug stroke. Nin­dot usab kini nga pan­g­likay sa Type 2 nga di­a­betes.

Aduna usab kini taas nga porsyento sa sil­i­con nga mukon­tra sa Alzheimer’s dis­ease.

Apan ang tanan nga benip­isyo sa beer maangkon lang kung adunay disi­plina ug kon­trol sa pag-inom. Ti­man-i nga ang so­brang yarok sa mga il­im­nong makahubog sama sa beer makadaot usab sa lawas.

Busa hi­nay- hi­nay lang kay ang tagay usa usab ka paagi sa paglug­way sa atong kinabuhi.

PHOTO FROM THE WEB

AL LA N Pineda Lindo, bet­ter known as apl.de.ap, is a Filipino Amer­i­can hip hop record­ing artist and mu­si­cian best known as a mem­ber of The Black Eyed Peas, per­forms dur­ing the re­cent Oktoberfest in Manila.

PHOTO BY TONEE DESPOJO CRAFT beer brew master Tay­lor Hen­ricks of The Ce­bruery checks his beer’s car­bon­a­tion at their brew­house in Man­daue City.

PEOPLE­gather to cel­e­brate Oktoberfest in Ger­many

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.