Mga tips aron mas luwas sa pag-tagay

Cebu Libre - - NEWS - ni Vanisa So­ri­ano

DAKU ang kali­pay sa mga mahiligon og tagay ug party pag-abot sa buwan sa Ok­to­bre. Kini tun­god kay mahitabo na usab ang pinaka daku nga se­l­e­brasyon ug pagtipon­tipon sa mga bang­gi­itang banda ug DJs sa tibuok Pilip­inas. Ang gi­at­ngan nga San Miguel Oktoberfest Beer and Mu­sic Fes­ti­val gisug­dan na in­ubanan sa mga lain- laing klase nga il­im­non ug musika.

Apan dili ikalimod nga ang mga Pinoy hilig gayud ug tagay ma Ok­to­bre man o dili. Ania ang mga tips aron mag­pa­bil­ing luwas sam­tang naglin­gaw-lin­gaw:

1) Da­pat mag­pahibalo sa imong pam­ilya kung asa ka moadto ug kinsa ang imong mga kuyog.

2) Sig­u­radoha nga puno ang bat­tery sa imong cell­phone ug gad­gets. 3) Ayaw kalimot pag-an­dam og ex­tra nga kwarta. 4) Kuyog ug pa­bilin nga duol sa tawo nga imong kaila ug masali­gan. 5) Likayi ang pag-inom gikan sa dili nimu kaila. 6) Ayaw paggamit ug party drugs. 7) Drink moder­ately ug sig­u­radoha nga dili hubog inig pauli aron dili ma disgraya. 8) Pun-a una ang tiyan usa mu tagay. 9) Ampingi ang mga ma­ha­long gamit sama sa cell­phone.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.