Gana­han na kaayo ko mag minyo, ta­bang!

Cebu Libre - - FRONT PAGE -

Jude,

Sakto na ko sa pangi­daron apan dili ko tu­gotan sa akong mga ginikanan nga mag­minyo. Love man nako ning akong boyfriend kay iya man ko nadawat bisan na ug naa koy anak sa lain.

Un­saon man nako pag­pasabot sa akong ginikanan nga ready na ko? Si Lovely diay ko, taga Basak, Pardo. Helper ko diri sa usa ka tag-iya ug gasoli­na­han. Ang akong uyab kay sales­man nila sa ilang lubri­cants. Maayo man siya ug pan­gita.

Gana­han na kaayo ko mag minyo Jude. Unsa ako buha­ton? Lovely

Lovely,

Lovely kaayo imong prob­lema pud, murag yano ra kaayo nimo pagka in­gon nga ready na ka makig­minyo nga murag ga in­gon ka nga an­dam na ang kan-on, ready na ko mu kaon…dali na.

Hinum­dumi nga ang kan-on nga init ug ma­paso imong ba-ba pwede ra maluwa, ang kaminyo-an, dili. Dili sa mu­dapig ko sa imong mga ginikanan, apan sa imong pag in­gon nga naa kay anak sa laing lalake, mura ra pud kag ni in­gon nga gikan na ka ug usa ka re­lasyon nga wala mu­lung­tad. Pasaylo-a ko kung lahi pud diay ang sit­wasyon ninyo, kung nagk­abuwag ba diay mo sa ama­han sa imong anak tun­god sa ka­matayon o kung gi abusar ka niya phys­i­cally. Wala ta ka gi hus­gaan, apan gusto lang nako ipahibaw nimo nga imong ginikanan, isip ginikanan, me­dyo maampin­gon na nimo ug sa imong kaug­maon, hi­labon na nga naa na kay anak.

In this case, ila lang gibuhat ang ilang katung­danon isip ama­han ug in­a­han nimo nga mag­bi­nan­tayon dinha kan­imo ug sa imong anak.

In­gon sila first re­la­tion­ships are all about love. Sec­ond ones, about se­cu­rity and the fu­ture. Tin­gali ug hu­mana pud ka anang puppy love, mao nga kaminyo-on na ka para sa sta­bil­ity ug sa imong kaug­maon, lakip na sa imong anak. Sig­u­radoha lang gyud nga klaro sa imong boyfriend karon ang iyang re­spon­si­bil­i­dad dinha kan­imo ug sa imong anak.

Sa uban nakong mga hi­gala nga mao ang sit­wasyon, legally adopted nila ang anak sa ilang part­ner sa laing laki, ug susama sa ilang kau­galin­gong anak ilang trato ni­ini. Apan duna pud mga sit­wasyon nga wala sila pan­gayo-i ug su­porta sa in­a­han kay kini gadawat pa man gikan sa ama­han sa ilang anak nga kanhe niya. Sa imong sit­wasyon, kay wala man ka ga his­got nga duna moy com­mu­ni­ca­tion sa ama­han sa imong anak, klaroha usa ang in­ten­tion sa imong boyfriend an­ing sit­wasy­ona.

Dili nimo siya ma­pu­gos pag sagop sa imong anak kay dili ni niya re­spon­si­bil­i­dad, ki­na­hanglan gikan sa iyang kas­ingkas­ing. Kung ikaw pud mao ra imong gi­dali-dalian sa pag minyo, dili na siya lovely nga plano. Hunong usa gamay, huna-hu­naa usa kadiyot.

Dili tanan prob­lema ma­sul­bad sa kaminyo-an, hi­lag­mit daghan pa gan­ing prob­lema ang mabunga gikan sa sayop nga rason sa pag minyo. Jude

(I text in­y­ong reaksyon sa akong tam­bag ug kung duna moy prob­lema sa gugma o re­lasyon sa 0922 830 6385)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.