Unsa ug diin gikan kin­ing kali­hukan nga Pink Oc­to­ber?

Unsa ug diin gikan kin­ing kali­hukan nga

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Michaela Dolores

BUWAN na usab sa Ok­to­bre, ug mang­ha­wod na usab ang kolor nga pink sa atong pal­i­bot. Gani ang Cebu Pro­vin­cial Capi­tol gi sug- an na ug pink sa pag­su­lod ning buwana.

Diin gikan ang maong kali­hukan? Kin­say nag­pa­si­ugda ni­ini?

Ni­ad­tong 1990s, si Charlotte Ha­ley nga taga-Cal­i­for­nia nang­hatag og rib­bons nga color peach aron pag­pahibawo sa mga taw sa kakuwang sa bud­get nga gi­hatag sa gob­y­erno sa research alang sa Breast Can­cer. Atong mga pana­hona, ang ig­suon, anak ug apo ni Charlotte nagkasakit og breast can­cer.

Ni­ad­tong 1991, isip sim­bolismo sa mga breast can­cer survivors, nang­hatag ang Su­san G. Komen Foun­da­tion og mga pink rib­bons sa ilang gi­pahi­gayon nga New York City run. Kini nga sim­bolismo gigamit usab sa Breast Can­cer Research Foun­da­tion ni­ad­tong 1993.

Tun­god ni­ini, gigamit na ang pink nga rib­bon isip sim­bolo sa Na­tional Breast Can­cer Aware­ness Month nga gi­pahi­gayon matagOk­to­bre.

Ang Pink Oc­to­ber usa na karon ka tinuig nga in­ter­na­tional event nga gibuhat aron ma­pasaka ang aware­ness sa mga tawo mahi­tun­god sa breast can­cer ug aron makakuha og pundo para sa can­cer research.

Tu­mong usab sa usa ka buwan nga kam­pa­nya ang paghatag og im­por­masyon ug su­porta sa mga apek­tado sa maong sakit.

Ak­tibo usab ang Pink Oc­to­ber move­ment dinhi sa Sugbu. Daghan silag mga ak­tibidades nga mag­tudlo sa mga tawo ug mga paagi haron maka­likay sa kanser. Aduna si­lay Pink Run, fash­ion show og mga sem­i­nars ug sym­posia kauban ang nagkalain-laing seek tor sa kat il­ingb ann ga naglaum nga mas daghan pang mga tawo ang masayod mahi­tun­god sa maka­matay nga sakit.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.