Mga can­cer-fight­ing foods

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Dafne Wences­lao

Daku ang kon­stribusyon sa pagkaon og mga pru­tas ug utanon aron ma­pahim­sog ang pan­lawas. Ang mga bita­m­ina nga imung makuha ni­ini daku usab ug ikata­bang haron imung mapildi ang sakit nga can­cer.

Kini ang mga pagkaon nga daghan ug an­ti­cancer prop­er­ties nga ma­palit lang nimo sa merkado.

Av­o­cado

Ang av­o­cado kar­gado og glu­tathione nga usa ka kus­gan nga an­tiox­i­dant. Mu-atake ang an­tiox­i­dants sa free rad­i­cals haron ang lawas mala likay sa can­cer. Kar­gado usab sa beta-caro­tine ang av­o­cado nga mag­a­mit sa pag­tam­bal og vi­ral hepati­tis nga maoy hi­n­ung­dan sa liver can­cer.

Broc­coli, cab­bage, cau­li­flower

Kini nga mga utanon adunay chem­i­cal com­pound nga gitawag ug in­dole3-carbinol nga musukol sa breast can­cer pinaagi sa pag-convert sa makaka­cancer nga es­tro­gen ngadto sa pro­tec­tive va­ri­ety ni­ini.

Mush­rooms

Ang mga mush­rooms nga Shi­itake, Maitake, Reishi, agar­i­cus blazei Murill ug Co­ri­o­lus Ver­si­color dunay kus­gan nga com­pounds nga makata­bang pag­palig-on sa im­mu­nity. Dunay si­lay pro­tein nga gitawag ug lectin nga mu atake sa mga can­cer­ous cells ug mupu­gong sa pagdaghan ni­ini.

Car­rots

Kar­gado usab kini sa beta carotene nga makata­bang sa pag­pau­bos sa posi­bil­i­dad sa bisag un­sang klase sa can­cer sama sa lung, mouth, throat, stom­ach, in­testines, blad­der, prostate ug breast. Duna kini fal­cari­nol nga naki­tang maka­pau­bos sa posi­bil­i­dad sa can­cer. Apan ki­na­hanglan hi­law kini nga kan-on.

Gar­lic

Ang gar­lic o ahos maka­p­ataas sa im­mune cells nga musukol sa can­cer tun­god sa im­mune-en­hanc­ing al­lium com­pounds ni­ini. Kini nga mga com­punds mu­pau­bos sa mga can­cer caus­ing sub­stances. Ma­pugn­gan usab ni­ini ang mga car­cino­gens sa pag­su­lod sa mga maayo nga cells ug maka­pahi­nay sa pag­tubo sa mga tu­mor.

Pa­paya

Abunda ang ka­payas sa vi­ta­mic C nga usa ka an­tiox­i­dant. Ma­pau­bos ni­ini ang ab­sorp­tion sa can­cer-caus­ing mitrosamines nga gikan sa yuta ug sa pro­cessed foods.

Toma­toes

Duna usay an­tiox­i­dant ang kama­tis nga gitawag ug ly­copene. Mu atake ang ly­copene sa mga nag­suroy- suroy nga oxy­gen mol­e­cules, o free rad­i­cal, nga gi­tuo­hang hi­n­ung­dan sa can­cer.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.