Sak­tong pagkaon

Cebu Libre - - NEWS -

Im­por­tante ang sak­tong pagkaon aron muhim­sog ang mga cells ug ang mga cell walls nga mag­pro­tekta ni­ini. Mahi­mong mag­puno sa diet og mga es­sen­tial fatty acids gikan sa mga or­ganic cold-pressed flax oil or fish oil. Sa­gad sa mga pagkaon nga acidic sa lawas mao ang mga karn en g baboy, isda, it­log, da iry pro­ducs, al­co­hol, kape ug ce­re­als. Ki­na­hanglan kini ibanan ug an­gay nga mas pal­abi­hon ang mga al­ka­line foods sama sa pru­tas ug utan. Ang sak­tong porsyento mao ang 75% al­ka­line foods ug 25% acidic foods.

Kon maan­dan na kini, pwede na sun­don ang 45% cooked fruits and veg­eta­bles, 30% nga hi­law nga pru­tas ug utan, 25% grains, nuts, seeds, meat, fish o poul­try. Gi­touhan sa usa ka pag­tuon nga makata­bang ang pagkaon og hi­law nga pru­tas ug utan kon­tra sa can­cer.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.