Ex­er­cise

Cebu Libre - - NEWS -

Ang mga can­cer cells dili maka­sug- akod sa oxy­genated nga en­vi­ron­ment. Pinaagi sa ehersisyo, mu maayo ang oxy­gena­tion sa lawas. Im­por­tan­teng timan- an nga ang mga cel l s nga magkuwang sa oxy­gen posi­ble nga mahi­mong can­cer­ous. Mao nga kon ka­nunay ang pag-ehersisyo, mas maayo ang sirku­lasyon sa dugo, mas daghan ang mga bita­m­ina, sus­tan­sya ug oxy­gen nga madala ngadto sa mga cells.

PINK Oc­to­ber Run par­tic­i­pants cool down with a zumba dance at the Ter­races in Ayala.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.