ANG LANZONES FES­TI­VAL SA CAMIGUIN

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Michaela Dolores

Matag - tuig, ang gamay nga isla sa Camiguin mag­pahi­gayon og usa ka se­m­ana nga se­l­e­brasyon isip pasala­mat sa ilang ani. Kini gitawag ug Lanzones Fes­ti­val, ang pru­tas kung diin na ilado ang maong isla.

Ang Lanzones Fes­ti­val karong tu­iga ipahi­gayon Ok­to­bre 23 hang­tod Ok­to­bre 29 sa ‘Is­land Born of Fire’ diin dili lang ang katam-is sa ilang lan­sones ang ipakita kung dili ang katahum usab sa maong isla, ang ka maabi-abi­hon sa iyang mga tawo ug ang ilang mga tal­ento.

Ang Lanzones Fes­ti­val gi­tuo­hang nag­sugod hu­man adunay mag-tiayon nga nan­gan­doy ug anak sa usa ka Lanzones tree fairy. Gi­hatag sa maong fairy ang ilang gi­ampo apan nakalimot ang mag-tiayon sa pag pasala­mat kaniya.

Usa ka ad­law, may es­tranghero nga babaye ang nid­uol sa nidako na nga anak. Kalit lang nga nakuya­pan ug nasakit ang bata. Nag­duda ang mag­ti­ayon nga ang Lanzones tree fairy ang nag­buhat ni­adto.

Tun­god ni­ini, nakade­sisyon sila nga mag­buhat og rit­wal isip pag­pan­gayog pasaylo sa fairy. Hu­man ni­adto, naayo usab ang ilang anak.

Sa nisunod nga tuig, giim- bitar na sa mag-tiayon ang mga taga laing baryo sa ilang rit­wal hang­tod nga nahimu na kin­ing tinuig nga se­l­e­brasyon isip pasala­mat sa maay­ong pana­hon ug abunda nga ani.

Adunay nagkalain- laing is­to­rya kung gi unsa pag­sugod ang Lanzones Fes­ti­val sa Camiguin. Apan ang im­por­tante nga makahibaw ki­tang mu­pasala­mat sa unsa mang grasya nga muabot kanato.

MGA per­form­ers atol sa Lanzones Fes­ti­val sa Camiguin is­land.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.