Ako bang ipabuwag akong uyab.... sa iyang uyab? Ta­bang!

Cebu Libre - - FRONT PAGE - (Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso)

Hi Jude!

Bag-o ra ko naka­sugod ug basa ani imong col­umn and gana­han kaayo ko kay naa uban prob­lems na naka-re­late ko, so mura ra pud ug ako ang na tam­ba­gan.

Aside from that, naa ko isa ka prob­lem. Naa koy boyfrnd karn. Bag-o ra mi nagkaila niya then nagkauyab na dayon mi. Naa siyay girl­friend for 4 years pero one-sided love kay siya ra nag ef­fort sa ilang re­lasyon.

Karon wala na siya ni com­mu­ni­cate sa girl kay naa na­man ko sa iyang kinabuhi. Pero us­a­hay dili nako ma­likayan mag­duda kung love ba gyud ko niya o dili. In­gon siya na tagaan ra daw nako siya ug gamay nga time to set things right.

Puro nami naay work but ako naa na koy baby and gi­dawat niya akong anak. Unsa akong an­gay buha­ton? Da­pat ba nako siya e-pres­sure na e-break up ang girl or what? Thank you so much, Jude. Almira, La­pulapu City

Almira,

Sa akong na ob­ser­ba­han sa akong tinam­bag diri sa Mao

Jude su­lod sa usa ka tuig, peo­ple just need val­i­da­tion for their doubts. Most of the time, naka abot na sila ug con­clu­sion sa ilang gi­padala diri kanako nga pangutana, ug gahuwat lang sila kung ang akong tam­bag uyon ba pud sa ilang de­sisyon. I hope what I will say will serve you for the bet­ter, kay kin­ing imong kaso dili susama sa uban nga taphaw, kay dunay laing kinabuhi nga apek­tado kung unsa man imong buha­ton sukad karon – ang kinabuhi sa imong anak.

Una sa tanan, kay prangka man gyud ko, wala koy salig sa lalake nga nag­pa­bilin ug upat ka tuig sa usa ka re­lasyon nga, ma­tod pa niya, one sided. Duha ra ang pwede ani nga sit­wasyon: gi­tiu­nan siya ug pusil para mag­pa­bilin sa maong re­lasyon…o dili kaha nag­pa­bilin siya agi sa kaluoy sa babaye. In ei­ther case, kini usa ka hu­lag­way sa iyang pagkataw, ug sa iyang ki­naiya. Busa, pwede pud nimo main­gon nga mao pud kini ang mahi­mong pag tratar niya nimo. Please do not fool your­self into be­liev­ing that this man has changed be­cause of you. Al­though posi­ble kaayo ni mahitabo, it is highly un­likely. I do not want a man who stays in a love­less re­la­tion­ship be­cause he pities me. Ex­cuse me!

Ma­tod pa sa In­ingles, a leop­ard can­not change its spots, nor a tiger its stripes. Lami kaayo karon pam­i­na­won gikan niya nga pinangga ka, gi­dawat niya imong anak, ug dili na one way iyang re­lasyon dinha kan­imo. But it does not change the fact that he started a re­la­tion­ship with you while he is still in one with the other girl.

In­day, bisan pa ug mu in­gon ka nga nisu­lod ka ani nga wala siyay gitago bahin sa iyang re­lasyon atong usa ka babaye, hinum­dumi nga ang babaye ang nauna sa iyang kinabuhi ug wala pa niya gi­ta­pos ang tanan. “Give me time” is a con­ve­nient ex­cuse, ug tinalawan nga palu­sot. A sin­gle mother like you has bet­ter things to do than wait. Mas im­por­tante tin­gali ang pag­padako ug sakto sa imong anak kaysa sa pag­paabot sa pana­hon nga matur­okan ni siya ug it­log ug kaisog haron atuban­gon ning iyang sit­wasyon.

I do agree, though, that it is worth giv­ing a chance. Make him com­mit to a time­frame “to set things right.” Oth­er­wise, kung dili nimo pan­gayo-an ug time­line, mag­tuo siya nga sakto na iyang palami dinha nimo para madawat ni nimo nga sit­wasyon.

And please do not believe the crap nga maglisod ka ug pan­gita ug lalake nga mahigugma nimo kay naa na kay anak. Kung tiu­nay ang gugma sa lalake dinha kan­imo, iyang lanta­won ang imong anak silbi bonus, dili mi­nus.

I would think a month is more than enough time to end it prop­erly with the other girl. If he hes­i­tates or is un­will­ing to com­mit to this, please gather the strength to stand up for what is due you. Ug unsa ang an­gay niya ihatag nimo: usa ka hap­say, mali­payon, ug mat­in­uoron nga re­lasyon.

Dili nang daw ikaw hi­noon karon ang sabit. Jude

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.