MGA BENIPISYO SA PAGKAON UG LAN­SONES

Cebu Libre - - NEWS - ni Vanisa So­ri­ano

Makalaway gayod kung tana­won ang nag pung­pong nga langsat kon lasnsones. Il­abi na kung sakto ang kahin­u­gon ni­ini, dili ka gayud pul-an ug kaon sa

1 Daghan ug fiber

Ang lanzones adunay taas nga fiber con­tent nga makata­bang sa pag­main­tain sa sakto nga tim­bang. Mu pro­mote usab kini ug reg­u­lar bowel move­ment.

2 Puti ug lig-on nga ngipon

Tun­god sa high phos­pho­rus con­tent sa lanzones, epek­tibo kini sa pag­palig-on ug pagpa-puti sa ngipon tam-is nga bunga sa lan­sones.

Apan dili lang ku­tob sa dila ang kalami sa lan­sones tun­god kay daghan kini og dalang kaay­ohan sa atong lawas.

3 Nin­dot nga pa­manit

Ang pagkaon ug lan­sones makata­bang usab sa pag­ba­ton og hamis ug nin­dot nga pa­manit. Tun­god kay sagana sa Vi­ta­min A, haum usab kini isip pan­gontra sa mga bac­te­ria.

4 Pam­palig-on sa kas­ing-kas­ing

Ang lan­sones nat­u­ral nga source sa an­tiox­i­dants nga mu-masaker sa mga free rad­i­cals nga maoy hi­n­ung­dan sa kanser. Ang pagkaon og lan­sones mupu­gong usab sa pre­ma­ture ag­ing.

5 Ta­bang sa ner­vous sys­tem

Hi­tik usab sa Vi­ta­min B ang lan­sones nga­muta bang­haron mahimung nor­mal ang func­tion sa atong ner­vous sys­tem. Makata­bang usab kini sa pag pros­eso sa car­bo­hy­drates nga atong mag­a­mit nga en­er­hiya alang sa atong mga gim­buha­ton.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.