Osang naduwag, biglang di­ne­nay na nag­bebenta ng babae sa loob ng bili­bid

Cebu Libre - - NEWS -

MARAM­ING naloloka sa mga pinag­ga­ga­gawa ng dat­ing sikat na sexy ac­tress na si Rosanna Ro­ces. Siya mismo ang naglan­tad ng mga gi­nawa niyang pag­dadala ng mga babae nu’n sa Pam­bansang Pi­itan, pero ngayon ay todo-todo ang kanyang paghuhugas-ka­may.

Umu ro n g n a a n g kanyang dila, wala raw siyang alam tungkol du’n, ka­balig­taran ng ma­pagya­bang pa niyang pos­tura isang linggo pa lang ang nakararaan na hindi raw droga kundi h i l aw na kar ne ang idinede­liber niya sa NBP.

Aba, ngayon ay wala n a raw s iyang alam tungkol du’n, natakot kaya siya sa ku­malat na balita na siya na­man ang ba­balin­gan ng Kon­greso dahil sa ka­song hu­man traf­fick­ing?

Na­pakat­a­pang pa niya nu’ n g sagutin ang pagkadamay ng kanyang pan­galan sa pag-uug­nay sa drug lord na si Vi­cente Sy, mga babae raw ang di­nadala niya du’n, hindi raw to­toong kabit siya ng nakaku­long na drug lord.

Ngayon ay naba­hag na ang kanyang bun­tot.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.