ANG MISTERYO SA SUNKEN CEME­TERY SA CAMIGUIN

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Dafne Wences­lao

Mu­tuoka ba nga tin­uod gyud nga adunay sunken ceme­tery sa Camiguin? Tugkara ang maong misteryo ning atong spe­cial is­sue karong hapit na ang ad­law sa kalag-kalag.

Kauban sa pagha­pak sa mga balod sa bay­bayon sa isla sa Camiguin ang mga misteryo sa Sunken Ceme­tery sa lung­sod sa Catar­man.

Na­puno sa misteryo ang Sunken Ceme­tery sama ni­in­ing mga is­to­rya sa mga ispir­itu nga nag­pal­i­bot sa kada­gatan, mga isda nga na­sud­lan og mga kalag nga nag-an­tos, ug mga san­telmo nga gi­in­gon nga mga kalag nga nan­gita sa ilang mga lawas nga nalunod.

Kon tin­uod ba kini, walay maka­sulti gawas nga dili usa ka miste r yo ang nahitabong pagkalunod sa menteryo.

Ang Sunken Ceme­tery, nga usa na ka sikat nga tourist spot karon, nahitabo sa di­hang usa ka dakong tra­hedya ang mi­ha­pak sa Catar­man ga­tu­san na ka tuig ang mi­l­abay.

Ni­ad­tong 1871, usa ka maka­pan­lim­bawt nga tra­hedya ang nahitabo sa Camiguin sa di­hang nib­uto ang Mt. Vul­can. Ang la­har nga mi­gawas gikan ni­ini mi­adto sa da­gat ug in­ubanan sa sunod-sunod nga paglinog, mis­aka ang tubig sa da­gat ug ha­los 2,000 feet.

Tun­god ni­ini nalubog ang dakong parte sa mu­nisipyo sa Catar­man kauban ang Capi­tol Ceme­tery, nga gi­ila na karon nga Sunken Ceme­tery.

Hu­man sa tra­hedya sa ni­ad­tong 1871, makita pa ang ubang pan­tiyon kon hu­nas. Apan sa sub­ling pag­b­uto sa bulkan ni­ad­tong 1948, nalunod pa kini ug 20 feet.

Karon, makita na lang ang usa ka dakong krus sa da­gat nga gi- tukod ibabaw sa mi­gahi nga la­har isip han­du­manan sa mga patay nga anaa na sa ilalom sa da­gat. Rep­lika na kini sa krus sauna nga naapil sa tra­hedya.

Ang mga gus­tong musuroy sa Sunken Ceme­tery mahi­mong musakay og pump­boat padu­long sa dako nga krus.

Mahimo pang makit’an ang ubang lub­n­ganan karon paagi na lang sa pag scuba dive. Apan ang uban, dili na makita tun­god kay naapil na sila sa seascape. Pwede sab ma-en­joy sa mga tur­ista ang hi­tik marine life didto.

Tun­god sa tra­hedya, dili na makit’an sa mga pam­ilya ang mga pan­tiyon sa ilang mga hinigugma hi­l­abi na karong kakag- kalag. Apan kauban sa pag- ampo ug gugma, pa­dayon nga anaa sa ilang kas­ingkas­ing ang ilang mga ni­pahuway nang mga mi­na­hal.

Photo from Wizard of Won­ders PHO­TOS FROM WEB

MGAkrus ug lap­ida sa ila­wom sa da­gat.

Mt. Vul­can, usa sa pito ka mga bulkan sa maong isla.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.