Maboang akong bana basta makainom, ta­bang!!!

Cebu Libre - - FRONT PAGE - (Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso) Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? I text sa nu­mero 0922-830-6385, or ipadala sa jude­ba­[email protected]

Jude,

Man­gayo ko nimo ug tam­bag. Edaran nako, ang akong edad fourty-six unya ang akong bana traynta kapin. Naa mi anak usa.

Gusto na ko makig­bu­lag niya kay mora man siya maboang kong maka inom, hi­l­abi na ku­sog kaayo mo bisyo. Unsa an­gay nako buha­ton, Jude? Biyaan nako siya? Tawaga lang ko sa akong ngalan Jenny.

Jenny, La­ban­gon

Jenny,

Kay imo man siyang gitawag nga bana, akong ia­sumir nga minyo mo sa sim­ba­han ug sa balaod. Sa maong sit­wasyon, akong ipahinum­dom nimo nga sa atuban­gan sa Gi­noo ug sa balaod sa tawo, ni saad ka nga imo siyang kuyo­gan sa kinabuhi hang­tod ang usa ninyo kuhaon na sa ka­matayon. For bet­ter or worse, in sick­ness and in health. Till death do us part.

Kin­ing mga pasalig nga ipal­i­tok gyud ninyo inig kasal mao ang pahinum­dom nga dili ni tiaw-tiaw intawn ang in­y­ong gisud­lan. Mao nga dili ko mu­tuo nga karon na lang ka naku­rat nga in­gon ana diay iyang ki­naiya kung mahubog siya. Kung dugay na ni nimo gi ag­wanta o nagka grabe ang iyang bisyo, pareho nga duna moy mga sala o kasayu­pan.

Apan para nako, kung muabot na sa pag­da­pat nimo ug sa in­y­ong anak kung mahubog siya ang prob­lema, biya-i. Hatagi siya ug lu­gar haron maka huna-huna ug unsa ang mawala niya kung iya kin- ing ipa­dayon. Wala ko mu in­gon nga buwagi ha, hatagi usa siya ug hi­gayon nga mag­bag-o, kung mag­bag-o pa man gani siya. Hi­naot sa imong pag biya kuyog imong anak, makahinul­sol siya.

Usa­hay ki­na­hanglan lang gyud ang tawo ug gamay nga pana­hon nga mag inusara para makahuna-huna ug tarong. Kadaghanan nga mag­bisyo (hi­naot lang pud nga ang imong gi­pasabot ani kay ang iyang pag inom lang intawn ug dili pa mas bug-at) du­nay la­glom nga ugat sa prob­lema nga ki­na­hanglan nila lum­son sa kadiyot nga kalimot pa­maagi sa al­co­hol. Kung mu de­sisyon ka nga imo ning sul­baron in­y­ong prob­lema (susama sa gisaad nimo sa in­y­ong pagka minyo), suwayi ug tan- aw ug unsa man gyud ang ugat sa iyang pagkadug­mil an­ing iyang bisyo.

Hi­naot nga kung ma­sul­bad niny­ong duha ang ugat sa iyang pag-inom, dili na siya ki­na­hanglan maboang pa kung mahubog, sama sa imong gi in­gon. Good luck! Jude

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.