Third Eye

Cebu Libre - - NEWS - ni Vanisa So­ri­ano

ANG Third Eye gi­in­gon nga nat­u­ral nga gi­panagiya sa usa ka tawo. Kini abil­i­dad aron ka makakita og mga bu­tang nga dili kasagarang makita sa nor­mal nga panglantaw.

Ang 19-anyos nga dalaga nga si KC gidun­gog na sa iyang mga amiga nga makakita ug mga dili in­gon nato.

Una niyang nadiskubre ang iyang abil­i­dad sa di­hang third year high­school pa lang si KC. Atol sa ilang overnight vigil sa Feast of Mary nakakita siya ug babaye nga puti sa may punoan sa manga.

Diha usay usa ka kad­lawn nga atol sa iyang pagkat­u­log naka­ban­tay siya nga adunay nag­tan-aw sa kilid sa iyang nawng ug daw mo­hunghong niya.

Ug pag­buka niya sa iyang mata nakakita s iya og babayi unya gisyag­i­tan siya.

Si KC nan­ingkamot nga makahu­man og ampo sa Our Fa­ther apan dili gyod niya kini mati­was. Daw may gahum nga nag pu­gong kaniya sam­tang iyang nabati nga gi­tu­sok- tu­sok ang iyang tiil ug pa­dayon siya nga gisyag­i­tan.

Bisan naglisod siyag li­hok tun­god sa ka­had­lok, naninguha siya nga mak­abarog ug maka­pasiga sa suga.

Karon, gi­trato gi­hapon ni KC nga gasa ug grasya ang iyang ta­lagsaong abil­i­dad. Ug tun­god sa sige niyang ampo sa heal­ing ug sa bendisyon sa par i , panagsa nalang siya makakita ug katin­gad-an.

“DILI KA MO BANGON!! HOYY!! DI KA MO BANGON?! EX­CUSE ME!!"

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.