Unsa man kin­ing Hubo ni Sto. Niño

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Dafne Wences­lao

Ma­subay ang kasaysayan sa Hubo sa Sto. Niño gikan pa sa pana­hon nga gi­panag- iya pa ni Reyna Juana ang imahe hang­tod sa na­bal­hin kini ngadto sa mga Au­gustino kon diin anaa na kini karon.

Ma­tod ni Fr. Ric An­thony Reyes, me­dia li­ai­son sa Basil­ica Mi­nore del Santo Niño, makita kini sa koleksyon sa mga bisti ni Sto. Niño nga makit-an sa mu­seum nga gikan pa sa 17th cen­tury ang uban.

Apan ang Hubo usa ka prib­ado nga rit­wal ka­ni­adto kauban lamang ang mga ca­mar­era ug camerero hang­tod ni­ad­tong 1990, diin mi­hangyo ang mga de­boto nga makakita sa pag-ilis sa Balaang Bata.

Ug sukad ni­adto, naapil na kini sa misa aron makit- an sa tanan.

Ipahi­gayon ang Hubo ni Sto. Niño karong ad­lawa o lima ka ad­law hu­man ang Sin­u­log.

Hu­man sa ser­mon sa pari, sug­dan kini og mga pag-ampo ugp ag say aw sam ga bat a. Main­gon nga fes­tive gi­hapon ang rit­ual. Sug­dan ang paghubo sa pag­tang­tang sa ko­rona nga nagsim­bolo sa pag­pakamahi­ub­sanon ni Kr is tou gs aiyangp agkama si nu nd a nuns ai yang Am ahan. Ubanan kin io gm gap agamp on ga mag his got sap as yon ni He­sus.

Sunod hubo-on ang scepter, orb, kapa, puti nga sin­ina ug ang 33-piece in­ner wear. Nagsim­bolo ang 33 sa edad ni Je­sus di­hang gi­lansang Siya sa krus.

Dayon kaliguon ang imahe og gi­pahu­motan nga tubig, ug trapo­han. Sin­i­naan kini pag­ba­lik sugod sa in­ner wear ngadto sa k or ona. Uban an kin iog pag- ampo nga maghis­got sa kadao­gan ug resureksyon ni He­sus, ug iba­lik ang imahe sa trono.

FILE PHO­TOS

Ang Misa sa Hubo mao ang pinaka gi-at­ngan nga postSin­u­log ac­tiv­ity. DAGHANG de­boto ang nag­tuo nga mi­la­groso ang tubig nga gikaligo sa Balaang Bata mao nga kasagaran kanila nan­ingkamot nga maka­sawod ni­ini.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.