ANG PAGTOKTUGAOK SA FIRE ROOSTER KARONG 2017

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Michaela Dolores

PAGPANGANDAM. Gi-dis­play sa mga ma­mu­muo ang mga lanterns nga hugis sunoy gawas sa Fo Guang Shan Chu Un Tem­ple sa V. Rama Ave. barangay Guadalupe isip pag pan­gan­dam sa se­l­e­brasyon sa Chi­nese New Year karong Sabado.

Hu­man ang dose ka tuig, ni­ba­lik na usab ang sunoy sa iyang pwesto isip man­anap nga maoy musim­bolo sa Chi­nese New Year.

Sa se­l­e­brasyon sa Chi­nese New Year sugod karong gabii, mamahimo nang tuig sa Fire Rooster ang tuig 2017.

Kini hu­man mahi­mong zo­diac sa tuig 2016 ang Ung­goy ug usa pa mahi­mong tuig sa Iro.

Ang el­e­mento nga na pares sa Rooster mao ang Fire o kayo. Kini nag­pasabot og per­sonal nga kaalam apil na ang kahilom sa prib­ado o pang pam­ilya nga mga bu­tang. Tun­god ni­in­ing el­e­mento, sa tuig 2017 mu­paibabaw ba­lik ang mga nakalim­tan nang mga gi­panghuna-huna bisan pa og pugn­gan sa di maay­ong pana­hon.

Ang mga tuig sa zo­diac an­i­mal nga Rooster kay pana­hon sa hus­tisya, kaayo ug ka­pas­pas sa mga pang­buha­ton. Tun­god ni­ini, sig- uradong maswerte­han ang mga taas og ranggo sa mga prib­ado o pam­pub­likong opisina apil na ang mga mil­i­tar o pulis.

Tun­god usab sa pagsagol sa zo­diac an­i­mal nga Rooster ug sa el­e­mento sa Fire, di an­gay nga mag dal­i­dali ug in­vest sa usa ka bag-ong negosyo san­glit an­gay nga mag­sugod og mga proyekto duha ka se­m­ana usa mahu­man ang matagsea­son o di gani sa pana­hon sa Fall.

Sa mga sinena ug mga bu­tang sa balay, mas maayo usab nga mugamit og mga bu­tang nga hin­imo gikan sa ter­ra­cotta ug anaay kolor nga yel­low or brown spha­lerite, or bisag mga pulseras nga si­enna color. Lain pang swerte nga kolor ang puti ug itom. Mas maayo pa gani nga likayan ang puwa nga kolor aron di ma­punan ang kayo nga dala na sa tuig.

Kin­ing maong tu­iga sa Fire Rooster mag­sugod inigka- Jan­uary 28, 2017 ug ku­tob Fe­bru­ary 15, 2018.

PHOTO BY JUNJIE MEN­DOZA

PHOTO BY JUNJIE MEN­DOZA

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.