T ips haron ma­likayan ang sunog

Cebu Libre - - NEWS -

DILI ikalalis ang ka im­por­tante sa kayo sa atong kinabuhi. Luyo ni­ini grabe usab kini mak­aguba sa mga kab­tan­gan ug mga kinabuhi.

Ania ang mga puwede na­tong buha­ton aron ma­likayan ang sunog.

1) I-check ang mga elec­tric cords ug il­isi na ang mga guba o hapit na ma­putol.

2) Kung mugamit og ex­ten­sion wire, sig­uroa nga dili kini ma­puno sa dugay nga pana­hon aron dili mu over­heat.

3) Ayaw paggamit og kandila sa balay kung walay sakto sa edad nga mak­a­ban­tay ni­ini. Kung mu­lakaw na ang mag­ban­tay, pawnga usab ang kandila. Mas maayo nga dili magdagkot og kandila su­lod sa kwarto.

4) Mas maay­ong bas-on dayon ang nagamit na nga posporo aron masig­urong dili na kini makakayo pa su­lod sa ba­sur­a­han. Sig­uroa usab nga natud­loan ang mga bata nga di mag­patakag gamit ni­ini.

5) Ayaw pani­gar­i­lyo su­lod sa balay. Kung dili ma­pugn­gan, sig­uroa nga wala ka naghigda sam­tang nani­gar­i­lyo tun­god kay posi­ble kang makat­u­log sam­tang nagsiga pa ang sigar­i­lyo.

6) Ibta ang tanan nga imong gisak­sak nga ap­pli­ances o charg­ers. Ayaw lang kini pawnga.

7) Ayaw paggamit sa stove kung hubog, naka-drugs o gikapoy. Ki­na­hanglan nag­mata ug con­scious kung magluto sa kusina hi­l­abi na kung mugamit sa stove.

8) Kung mu­biya man sa kusina sam­tang nagluto, sig­uroa nga na­pawng ang stove o na­pahi­nayan kini.

9) Kung mahimo, da­pat naay fire ex­tin­guisher sa build­ing. Puwede sad mag in­vest sa mga heat o smoke de­tec­tors.

10) Ayaw ibu­tang ang lam­para doul sa mga kurtina o sa lu­gar diin dali kini ma­tumba. Palunga kini sa di lip am atu log ./ NI MICHAEL ADOLORESUG PIERRE AN­GEL IE CAMP OS

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.