Ang Magna Carta of Women Act

Cebu Libre - - FRONT PAGE - / NI MICHAELA DO L ORES

SA pana­hon karon dili ikalimod nga aduna pay mga bati nga kasi­na­tian ang atong mga kababayen- an tun­god lang kay sila mga babaye.

Ang Magna Carta of Women Act nagsig­uro sa pro­tek­son ug paghatag og equal op­por­tu­ni­ties sa mga babaye. Ania ang pip­ila sa ki­na­hanglan ni­mong mahibaw-an sa Magna Carta of Women diri sa Pilip­inas. Mas maayo kung basa­hon ang kom­pleto nga kon­texto ni­ini.

Apil sa magna carta of women mao ang pag­sunod sa tanang balaod nga nag­pro­tekta sa matag- lu­mulupyo sa na­sud.

Nagsig­uro kini nga adunay pro­teksyon ug se­guri­dad ang mga babaye sa pana­hon sa kalami­dad ug vi­o­lence. Gi­apil pud diri ang paghatag og sak­tong train­ing sa tanang em­p­leyado sa gob­y­erno nga mag­dalag mga kaso sa vi­o­lence against women and chil­dren.

Gi­man­doan sa maong magna carta ang pagbu­tang og Vi­o­lence Against Women Desk sa matag barangay.

Apil usab ni­ini ang pag­tang­tang sa mga balaod sa es­kwe­la­han nga palag­pu­ton o tang­tan­gan og tra­baho ang es­tudyante o maes­tra nga mabun­tis bisag wa pa naminyo.

Da­pat usab dili dis­crim­i­na­tory o deroga­tory ang pag­pakita sa mga babaye sa me­dia.

Ang magna carta of women nag mando nga sun­don dili lamang sa gob­y­erno kung dili sa tanang miyem­bro sa ko­mu­nidad ang maong mga balaod.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.