Essence of a woman

Cebu Libre - - NEWS - ni Vanisa So­ri­ano

Ang im­por­tan­sya sa mga kababayen-an ma­sukod usab sa pag­tan-aw ug paghatag ug bili sa mga kalalakin- an. Ania ang mga tubag sa mga lalaki nga nag­pa­dayag sa ilang panan-aw sa mga suga ug Eba sa ilang kinabuhi.

Apan kinsa ang makalimot sa win­ning an­swer ni Miss In­dia Sush­mita Sen

nga maoy gi ko­ron­a­hang Miss Uni­verse ni­ad­tong 1994 dinhi sa Pilip­inas. Matud pa niya:

“Just be­ing a woman is God's gift that all of us must ap­pre­ci­ate. The ori­gin of a child is a mother, and is a woman. She shows a man what shar­ing, car­ing and lov­ing is all about. That is the essence of a woman.”

John Carlo Vil­laruel, 19, Sportswriter, BA Jour­nal­ism-4 stu­dent

They are our hope when we are down. They are some­thing like a driv­ing force, some­one who mo­ti­vates to reach a cer­tain goal and see past them.

Edgar Matinlo, 68, re­tired gov’t worker

Ang mga babaye kaabag sa mga lalaki, sa pag­palambo sa kinabuhi sa iyang pam­ilya ug sa pag giya sa iyang mga anak haron sila ma­ha­subay sa maay­ong dalan. Sila ang nag kumpleto sa kinabuhi sa mga kalalakin-an.

Carl Lois L. Sal­cedo, 21, Me­chan­i­cal En­gi­neer­ing stu­dent

Essence of be­ing a wom- an is just be­ing God's gift that a man should be re­spected and ap­pre­ci­ated. A per­son to share with the en­tirety of a man's life, shar­ing both the strug­gles and hap­pi­ness.

Wal­ter Cas­tanares, 25, Com­mu­ni­ca­tion stu­dent

Ang mga babaye gusto namo mahi­uban sa tibuok na­mong kinabuhi. Naa mi masandi­gan ug naa poy moa­t­i­man namo ug gani mabin­lan sa mga anak, daghan pa nga maay­ong ikata­bang ang kababay­in­han.

Er­win Tor­refranca, 44, tri­cy­cle driver

Im­por­tanti gyod kaayo sila kay silay mo­tim­bang sa pag­puyo ug kaminyuon, mo amuma sa mga bata ug namo. Ug maayo pod nga ang mga kababayin-an nga hon­est pod, walay itago, unya ka­mao pod mag­pau­bos ug magpa ad­vice sa bana, sila ang mobal­anse.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.