Cebu Li­bre's MODEL grad­u­ates

Cebu Libre - - NEWS - ni Pierre An­gelie Cam­pos, Vanisa So­ri­ano ug Dafne Wences­lao

Pana­hon na usab sa pag grad­war sa li­boan ka mga es­tudyante. Hu­man sa pila ka tuig nga pag-an­tos, an­dam na sila nga makig­ba­tok sa laing klase nga gu­bat sa kinabuhi. Ania ang uban kanila nga grabe ang kalisod nga naa­gian haron lang makab-ot ang gi­damgo nga diploma.

Name: Mar­jorie Ban­lay­gas Age: 20 De­gree Pro­gram: BS in Ed­u­ca­tion School: Univer­sity of Cebu

NAKASUWAY ka na ba nga mo­su­lod sa es­kuy­la­han nga walay su­lod ang tiyan? Ug wala say su­lod ang bulsa bisan ipang plete man lang?

Mao kini ang naa­gian ha­los kada ad­law ni Mar­jorie Ban­lay­gas, 20 anyos og mo grad­war karong buwana sa kur­song BS in Ed­u­ca­tion sa Univer­sity of Cebu (UC).

Apan gis­abot nalang ni Mar­jorie angi lang kalisud tun­god kay walo sila ka mag­suon.

“Lisod gyud nang wa kay makuot sa imong bulsa, bisag piso lang. Gi­ag­wanta lang gyud nako kay kahibaw ko nga naa ra ang Gi­noo maka­nunay­ong nag-abag kanako,” pag­pasabot ni Mar­jorie.

Gikan el­e­men­tar y hang­tod col­lege naka­pahi­mos siya sa Lour­des Schol­ar­ship Pro­gram nga maoy ni­gasto sa iyang pag es­kwela hang­tod karon. Gigamit usab ni Mar­jorie ang iya­hang tal­ento sa pag sayaw aron maka kwarta.

“Manayaw mi sa akong grupo kay naa may tal­ent fee madawat. At least maka ta­bang-ta­bang,” matud ni Mar­jorie.

“Dili babag ang kak­abus sa pagkab-ot sa damgo. Adunay daghang maay­ong pa­maagi aron ikaw makalahutay sa pag es­kwela. Dili nato usikan ang atong kinabuhi sa pag­sud og mga bisyo. Al­ways trust and pray to God kay sa iyaha walay im­posi­ble,” matud ni Mar­jorie.

Name: Joanna S. Llaga Age: 20 De­gree Pro­gram: Bach­e­lor in Elem. Ed­u­ca­tion School: CTU-Moal­boal Cam­pus

NAGSAGOL nga kali­pay ug kasakit ang umaabot nga grad­u­a­tion ni Joanna S. Llaga sa kur­song Bach­e­lor in Ele­men­tary Ed­u­ca­tion sa CTU- Moal­boal Cam­pus.

Kali­pay tun­god kay hu­man sa mga pag­suway, sin­got ug luha, maangkon na gayud niya ang gi mithing diploma.

Kasakit tun­god kay sa iyang pag­paso karong Abril3,dil in a ni ya makauban ang iyang ama­han nga mao un­tay iyang halaran sa iyang kalam­pu­san.

Ni ad to lang Mayo 2016, ni­tali­wan sa iya mis­mong kili­ran ang ama­han ni Llaga sam­tang nag­ta­pad sila sa pag kat­u­log.

Dawn a wad-ans a paglaum si Llaga sa iyang pag tungha tun­god kay wala nay mu­gasto kaniya. Apan iyang nahuna- hu­naan nga dili mag­mali­payon ang iyang ama­han kung muhunong siya.

Haron mata­ban­gan niya ang iyang kau­galin­gon, mi- ap­ply siya isip stu­dent teacher sa Lan­gin Ele­men­tary School diin siya nag tungha ka­ni­adto.

“I want to be a suc­cess­ful per­son and I want to re­pay all the sac­ri­fices of the per­son that I love spe­cially my mother. Of course I want to thank God for giv­ing me strength to face those tri­als that I’ve en­coun­tered and for giv­ing me peo­ple who mo­ti­vate and in­spire me.”

Name: Cris­tel Ann Un­dalok Age: 23 De­gree Pro­gram: BA in Com­mu­ni­ca­tion School: Cebu Nor­mal Univer­sity

UN­SAY imong buha­ton kung walay mak­a­gasto sa imong pag­tuon? Kasagaran tin­gali dili nalang mu­pa­dayon. Apan adunay uban nga dili gayud mag­palupig sa mga pag­suway sa kinabuhi.

Usa kanila si Cris­tel Ann Un­dalok, 23 anyos, grad­u­at­ing stu­dent sa kur­song Bach­e­lor of Arts in Com­mu­ni­ca­tion sa Cebu Nor­mal Univer­sity.

Usa ka house helper si Un­dalok sa usa ka pam­ilya nga adunay usa ka anak. Pag- grad­u­ate niya og hayskul misu­lod siya isip tig­ban­tay sa bata. Hu­man sa duha ka tuig, igoigo nga whole day na ang klase sa bata, nananghid siya sa iyang amo nga mueskwela siya og col­lege.

Pan­gan­doy ni Un­dalok nga mahi­mong nurse apan ma­hal kini maong Com­mu­ni­ca­tion ang iyang gikuha. Gikan sa iyang sweldo ang iyang pang­gasto sa es­kwe­la­han.

Hu­man sa tanang ka­hago ug pagkugi, mu­paso na gayud si Un­dalok karong Marso.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.