Akong gwapa nga bff gibiyaan sa uyab hu­man ug pan­ganak, unsa akong ita­m­bag?

Cebu Libre - - FRONT PAGE - (Tam­bag gugma ni Jude Ba­calso) Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? I text sa nu­mero 0922-830-6385, or ipadala sa jude­ba­[email protected]

Jude,

Naa koy bff (best friend for­ever) na gwapa kaayo, unya naka uyab siya ug class­mate niya for al­most 3 years.

This last Oc­to­ber diha pa mi nakahibalo na bun­tis siya ug mag 7 months na diay kin­ing iyang gis­abak. Dayon pagkahibalo sa lalaki, iyang de­sisyon na ipakuha lang daw ang baby. Pero wala niya kini gibuhat og karon, mag 2 months na ilang baby.

Unya ang boy wala na nag­care niya ug sa baby niya. Naluoy lang ko sa baby kay mag­dako na walay papa. Unsa man akong ikatam­bag niya? Sala­mat. Sar­rah Ba­beth Al­varado Sar­rah,

Sala­mat sa imong pag­suwat on be­half sa imong BFF, hi­naot makata­bang ko sa iyang prob­lema.

Una sa tanan, kung naluoy ka sa baby nga mag­dako nga walay ama­han, aw huna-hu­naa kuno ang iyang kinabuhi kung gadako siya sa maong klase nga ama­han nga sa sin­ug­danan pa lang sa iyang kinabuhi, gi­pa­p­atay na siya. Di ba gud mas maka guol?

Nali­pay na lang pud ko tawn nam­i­naw nga gahi og ulo imong BFF ug wala ni niya sunda ang tonto nga lalake nga naka bun­tis niya. Prangka nga pagka sto­rya, wa ko kasabot nganong ipa­gawas nato nga maka lolooy ang babaye ug ang iyang anak kung wala na mu care ang lalake, sama sa imong gi in­gon. Ngano diay? Sa pag­su­lod niya sa de­sisyon sa paki­gre­lasyon ug pakighi­lawas an­ing iyang uyab for 3 years, naghu­nahuna siya nga sa­lo­hon siya sa maong lalake? Never en­ter a re­la­tion­ship think­ing that the other per­son will com­plete you. Pagka dakong ilad nga ang usa ka tawo mu com­pleto nimo. Gi­pan­ganak ka an­ing kinabuhi-a nga com­ple- to, the best that a sig­nif­i­cant other can do is to com­ple­ment you, NOT com­plete you.

Sa Bin­isaya pa, ang usa ka re­lasyon mao ang mu pa­mug-os o mu kom­ple­mento nimo, dili mu kom­pleto.

Busa, ipa­dayon niya iyang kinabuhi kauban ning bata-a, mi­nus atong dakong mi­nus nga nakaburos niya.

On sec­ond thought, kahibaw ba pud ka nga sa ilawm sa atong balaod, krim­i­nal ang mga ama­han nga dili mu su­porta sa ilang anak? Pal­i­hug kog basa sa Repub­lic Act No. 9262 nga mas sikat sa tawag nga Anti Vi­o­lence Against Women and their Chil­dren Act of 2004. Oo, sukad pa intawn 2004 duna nay nakabu­tang nga sanc­tions and penal­ties alang sa mga tonto nga ama­han sama sa nakapa mab­dos sa imong amiga.

Al­though I highly en­cour­age her to live her life free of neg­a­tive peo­ple like him, I also en­cour­age us­ing the full force of the law to teach id­iots like him a les­son. Gi hago-an pud na sa pip­ila ka mga isog nga babayeng mam­ba­balaod (and for sure a num­ber of sup­port­ive men), busa atong pahimus­lan.

Tu­tal pahimus­lan man pud ta nila. Charot. Jude

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.