Or­ganic farm­ing: Ang atong kaug­maon

Cebu Libre - - NEWS - Ni Pierre An­gelie B. Cam­pos

Hi­nay hi­nay nang nahig­mata ang pip­ila ka mag-uuma sa kaayuhan sa or­ganic farm­ing sa Barangay Malo­ray sa lung­sud sa Dalaguete sa haba­gatang bahin sa Sugbo.

Kini ang ob­ser­basyon ni Engr. Paul Re­valde ang tag-iya sa duha ka hek­tarya nga luna, diin nahi­motang ang Ser­gio’s Farm.

Alang kaniya lisud kaay­ong ipasabot sa mga mag-uuma ang kaay­ohan sa or­ganic farm­ing kay naanad na kini sa paggamit og mga fer­til­izer ug pes­ti­cides sa ilang mga pananum.

Mogamit gayud ang mga mag-uuma ni­ini aron walay dan­gan nga mo-ataki sa ilang mga pananum og mosaka ang ilang pro­duksyon ug kita.

“Frankly speak­ing, do­ing or­ganic farm­ing or nat­u­ral farm­ing ang una nakong kri­tiko ang akong mama,” pag­pasabot ni Engr. Re­valde.

Iyang gi­hu­lag­way nga tun­ga­son ang iyang pag­pakig­bisog sa pag­panali­pod sa ki­naiya­han, apan karon inanay na kin­ing gi hangup sa mga mag- uuma sa ilang barangay.

Ang ilang yuta maoy gigamit nga model farm sa ilang dapit diin ilang gi­ta­m­nan og lain-laing utanon sama sa pechay, cab­bage, rad­dish, car­rots ug uban pang mga im­ported nga utanon nga ilang gisuwayan pag­patubo sa ilang farm.

Ang labing dakung pa­hat sa luna ilang gi­ta­m­nan og straw­ber­ries

“Akong na prove nga mahimo gayud diay, mo­tubo gayud gamit ang or­ganic farm­ing,” matud pa ni Engr. Re­valde.

Nagkanayon usab siya nga tun­god sa pir­meng paggamit og syn­thetic fer­til­izer ug pe­ri­cides, nahimu nang acidic ang yuta sa Dalaguete nga maoy dakung hulga sa nailang Vegetable Bas­ket sa re­hiyon.

Haron ma­pugn­gan kini, migamit silag com­post isip fer­til­izer nga gikan sa malata nga ba­sura.

Matud ni Mar­got Omega, ang nag­du­mala sa maong farm, nga migamit silag in­dus­trial ecol­ogy.

“Gikan ang waste sa usa ka in­dus­try, among gi con­vert ug gi-aplay sa laing in­dus­try nga mao ang sgri­cul­ture, ang spell over mao ang com­mu­nity tourism ug ang epikto sa Agri- Tourism,” pasabot ni Omega.

Ang pag­ba­lik sa nat­u­ral farm­ing maoy ilang gibaro­gan, aron adunay limpiyo nga utanon ug mga pagkaun nga ibu­tang sa atong mga ta­lad kananan.

“Ka­ni­adto ang mga mag-uuma dili mokaun sa ilang abot. Pero karon man­gaun na sila kay sila nasayud nga walay pes­ti­cides ang ilang gikaun,” matud ni Engr. Re­valde.

PHO­TOS BY TONEE DESPOJO

GAWAS sa mga straw­ber­ries, mga preskong utanon sama sa car­rots puede usab ma pupo sa Ser­gio’s Farm.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.