Ang Kin­abayo Fes­ti­val ug mga kalin­gawan sa Dap­i­tan

Cebu Libre - - FRONT PAGE -

Kung maghis­got kita’g Dap­i­tan, usa sa unang musu­lod sa atong ulo mao ang atong na­sud­nong bayani nga si Dr. Jose P. Rizal. Tun­god kay sa maong lu­gar man gi ex­ile sa mga Kat­sila si Rizal su­lod sa upat ka tuig.

Apan ang Dap­i­tan dili lang mahi­tun­god kang Rizal. Usa sa mga dakung sug­i­lanon sa mga Dap­i­tanon mao ang ilang hugot nga pag­too ug de­bosyon sa ilang pa­tron nga si Sr. San­ti­ago.

Kada buwan sa Hu­lyo, gisaulog sa Dap­i­tan ang Kin­abayo Fes­ti­val alang kang Sr. San­ti­ago, ang pa­tron sa sim­ba­han sa St. James the Greater nga nagsakay ug kabayo.

Sa pag­bisita sa Cebu Li­bre atol sa ilang fi­esta, didto namo nakita ang hugot nga pag­too sa mga Dap­i­tanon sa ilang pinalang­gang pa­tron pinaagi sa ilang mga singgit pasala­mat ug pag­wasi­was sa mga nagkadaiyang sanga sa parpa­gayo ug san fran­cisco sa ilang bersyon sa “Sinug.”

Ang “Sinug” gi­himu sa un­top alas dose sa udto sa Hu­lyo 24, diin du­nay mubo nga pros­esyon gikan sa sim­ba­han, tuyok sa plaza ngadto sa kapilya ni Sr. San­ti­ago, luyo sa sim­ba­han.

Bisan pa sa hi­nay nga pag uwanuwan, madasigon gi­hapon ang mga Dap­i­tanon sa pagkuyog sa pros­esyon, bit­bit ang nagkadaiyang da­hon dun­gan sa mga singgit pasala­mat ug pag­dayeg.

Matud pa sa mga res­i­dente nga among nakahin­abi, si Sr. San­ti­ago ang nagta­bang kanila nga mapildi ang mga Morong re­belde sa gu­bat sa Co­vadonga, pare­has sa ta­bang nga gi­hatag ni­ini sa Spain sa Clav­ijo.

Sigon pa sa mga is­to­rya, ni­ad­tonhg 844 AD, ang Span­ish Chris­tian forces nga giu­lo­han ni Gen­eral Pe­la­gio, ni­abot na sa ulahing hu­nat sa ilang gu­bat batuk sa mga re­belde, di­hang nakakita silag paglaum nga makadaug tun­god sa aparisyon ni Sr. San­ti­ago nga nag­bit­bit sa iyang es­pada sakay sa kabayo. Siya maoy nita­bang ug nigiya kanila sa kadau­gan.

Pare­has nga ta­bang ang nadawat sa mga taga Dap­i­tan sa ilang gu­bat batuk sa mga re­belde sa una. Tun­god ni­ini, gi reen­act sa mga Dap­i­tanon ang Bat­tle of Calvijo pinaagi sa Kin­abayo Fes­ti­val.

Miss Dap­i­tan 2017

Uban sa Kin­abayo Fes­ti­val ang in­di­gay sa katahum sa mga dala­gang lumad nga taga Dap­i­tan. Karong tu­iga, giko­ron­a­han isip Miss Dap­i­tan 2017 si Novie Elum­bar­ing, nga na­grep­re­sen­tar sa Clus­ter 6.

Gilupig sa morena nga si Elum­bar­ing ang 11 pa ka mga kan­di­data, tun­god sa iyang tugma nga pag­tubag sa pangutana’ng “unsa ang imung unang buha­ton kung ikaw ang mako­ron­a­han.”

Si­gun pa ni Novie, ang iyang unang buha­ton mao ang pag­pasala­mat sa Gi­noo, ang pag pre­serve sa his­tor­i­cal sites sa syu­dad, apil na ang pag in­spire sa mga babaye nga mamahi­mong em­pow­ered wo­man.

Tun­god sa re­li­hiyosong kali­hukan, nahimo usab ang Kin­abayo Fes­ti­val nga paagi haron ma­hata­gan ug bili ang nagkadaiyang nin­dot nga lu­gar sa maong syu­dad.

River cruise

Usa na ni­ini ang ilang river cruise diin sa su­lod sa usa ka oras ug 35 min­u­tos nga paglawig sa bangka, kom­pleto ang lami­ang pa­ni­udto, nga adunay fresh sea foods ug local del­i­ca­cies, ha­rana gikan sa mga lokal nga banda ug nin­dot nga ta­lan-awon sama sa hang­ing bridge, mga bata nga nan­galigo kilid sa suba ug mga punuan sa bakawan.

Glo­ria’s Fan­ta­sy­land

Kung gana­han ka nga muba­lik sa imong pagk­a­bata, imu kin­ing masi­nati sa Glo­ria’s Fan­ta­sy­land, ang nag inusarang amuse­ment park sa Visayas ug Min­danao.

Dinhi makita ang mga nagkadaiyang rides sama sa roller coaster, zimmerman, fer­ris wheel, ball drop, swing, merry-go-round ug uban pa.

Makita usab ang hor­ror house nga bin­uhat sa di­rec­tor sa Shake Rat­tle N Roll, nga si Chito S. Rono. Lahi ang maong hor­ror house kay dili lang kini puro pag­pang­had­lok, aduna kini’y is­tor ya.

Pwede ka usab muam­bit sa ilang show nga gin­gan­lan ug Joie de Vivre, French nga pu­long nga pasabot “Joy of Life.” Nag­pakita kini sa tal­ento sa mga Dap­i­tanon sa sayaw ug ac­ro­bat­ics.

High­light ni­ini ang Fire and Thun­der show nga gi­pan­gu­luhan ni Jo­mar Ab­jelina, GMA7’s Bet ng Bayan fi­nal­ist. Duna pod si­lay Fes­ti­val of Col­ors and Pa­rade of Cul­tures nga mu­tuyok sud sa amuse­ment park.

Sa wala pa nahu­man ang gabii, ni­hayag ang kalan­gi­tan hu­man sa fire­works dis­play sa Glo­ria’s Fan­ta­sy­land, usa ka dili mal­im­tan nga pag­ta­pos sa among paglaag-laag sa Dap­i­tan.

SA taas, la­pad ug limpyo nga suba sa Dap­i­tan anaa ang na­ban­tog na kaay­ong River Cruise diin gawas nga ma­lin­gaw ka sa nin­dot nga ta­lana­won, lamian pa gyod ang pagkaon.

(LI­BRE/TONEE DESPOJO)

MGA de­boto misiyagit ug mi­wasi­was sa mga sanga sa tanum sa pag­gawas sa ilang pa­tron nga si Senyor San­ti­ago alang sa tinuig nga Sinug.

ANG St. James the Greater parish church mao ang sen­tro sa re­li­hiyon sa Dap­i­tan. Ang maong sim­ba­han natukod ni­ad­tong 1871.

MGA de­boto ni Senyor San­ti­ago nag-an­dam na sa ilang mga sanga sa tanom alang sa tinuig nga Sinug diin ang ilang pinalang­gang pa­tron ipros­esyon dun­gan sa pag singgit og pasala­mat ug pag wasi­was sa mga sanga sa tanum.

Pho­tos by TONEE DESPOJO

ANG imahe ni Senyor San­ti­ago ang mi­la­grosong pa­tron sa dak­bayan sa Dap­i­tan.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.