ANG PAG­BAN­GON SA NAHIKALIMTAN NGA PARAISO

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Ap­ple Mae Taas ug Rick Gabuya

Luyo sa baga’ng kaka­hoyan makita ang daw ek­slusi­bong paraiso nga nag- atubang sa linaw nga kada­gatan ug gik­wadro sa puti nga bay­bayon.

Mao kini ang Villa An­gelina Lux­ury Suites – usa ka high­end re­sort nga adunay mga ma­halon ug prib­ado nga mga lawak nga gi­tukod sa ngilit sa pang­pang sa Dakak cove.

Si­gun pa ni Lana Jalosjos ang nag­du­mala sa Dakak Re­sort and Prop­er­ties, ang Villa An­gelina Lux­ury Suites mao ang ilang bag-ong high-end re­sor t nga nag­dani sa mga nagkadaiyang langyaw nga tur­ista nga nan­gita ug prib­ado ug ek­slusibo nga kasi­na­tian sa pag­biyahe. Kini ug ang uban pang mga bag-ong ameni­ties sa maong re­sort gi­himo isip pag­ban­haw sa labing sikat nga va­ca­tion des­ti­na­tion ni­ad­tong 1990s.

“We saw that there is also a new mar­ket of lux­ury travel, that’s why we built these rooms,” in­gon pa ni Lana.

Duha na ka­tuig sukad nag­sugod ang pag­tukod sa Villa An­gelina ug dugang pa ni Lana, ang high-end re­sort nag soft open­ing na sa Mayo karong tu­iga.

“Wala pa tay­ong six months dito, as of the mo­ment we have 20 rooms that are com­pleted. But our tar­get is to build 20 more rooms at the end of the year,” dugang ni Lana.

Ug nasayod ba kamo nga ang planong pag­tukod sa mga Cliff Ca­sitas, nag­sugod labaw sa 20 ka tuig na ang mi­l­abay?

Kini mao ang damgo ni kanhi Kon­gre­sista Romeo Jalosjos nga karon lang na­tu­man.

“It was a vi­sion of my father na maglagay ng rooms dito 20 years ago pa,” matud pa ni Lana.

Ang matag lawak sa Cliff Ca­sitas adunay kau­galin­gong prib­ado nga veranda diin makita nimo ang puti ug maanin­dot nga bay­bayon nga parte sa Sulu Sea. Aduna usab kini kau­galin­gon nga jacuzzi, sakto sa usa ka ro­man­tiko ug

el­e­gante nga bakasyon.

Duna pod kini’y ek­sklusibo nga in­fin­ity pool, bag- ong naabli­han nga Korean Res­tu­rant ug usa ka Ja­panese Resto Bar nga abli­han sa dili pa mahu­man ang tuig.

Golf course

Pa­dayon usab nga gi­himo karon ang usa ka 18-hole golf course diin 9 holes pa ang na kom­pleto. Kon mahu­man, gi­tuhoan nga mamahimo kin­ing usa sa mga labing nin­dot nga golf cour­ses sa na­sud tun­god kay ang ter­rain ni­ini mi­tad­las sa bukid ug sa daplin sa bay­bayon.

Gani ang par-5 hole no. 9 mag tee-off ibabaw sa bukid diin imung makita ang mga coves sa Dakak ug nag­pal­i­bot nga lu­gar.

Gi­tuhoan nga mga Hapon, In­sik ug Kore­ano nga mga bisita ang mag pirme dinhi.

“This golf course cap­tures the chal­lenge of the sport and the beauty of the scenic view that golf en­thu­si­asts will surely find sat­is­fy­ing,” dugang pa ni Lana.

Ang 150 ka ek­tarya nga prop­erty, aduna pay 50 ka ek­tarya nga wala pa mahi­l­abti ug pwede pa mag­a­mit para sa mga lain pa’ng proyekto.

Sa mga tuig nga nahilum ang Dakak, nahimu kin­ing usa ka bud­get fam­ily re­sort gikan sa pagka high-end prop­erty nga mi­pa­tok sa mga lokal nga tur­ista.

Ad­ven­ture Park

Sa Dakak Ad­ven­ture Park makita ang ilang zi­pline nga nahimu- ANG rib­bon cut­ting sa pag-abli sa 18hole golf course sa Dakak gi­pan­gu­na­han ni Tourism As­sis­tant Sec­re­tary Frederick Ale­gre, mga club ex­ec­u­tives ug ni Ms. Lana Jalosjos, ang Dakak Re­sort Prop­er­ties man­ager. tang 364 me­ters above sea level ug may gi­lay-on nga 1,364 me­ters. Sa imung pag­daus-us sa kable imung makita ang mga cliff ca­sitas, ang golf course, ang nin­dot nga bay­bayon ug ang bagang kaka­hoyan diin nami­hutang ang ubang mga cot­tages.

Nag of­fer usab ang Dakak Re­sort og horse­back rid­ing, aduna kini bas­ket­ball og ten­nis courts, aqua sports fa­cil­i­ties, bar­ber/beauty shop, Pi­rates Bar, VIP Spa, bowl­ing ug bil­liard halls, karaoke bar, restau­rants ug uban pa.

Sa Dakak Re­sort and Prop­er­ties, kom­pleto gyod ang imung bakasyon kauban ang pam­ilya ug barkada. Tun­god kay sa dakung kaka­hoyan ( diin nag­gikan ang Dakak) makita na nimu ang tanan.

HU­MAN sa pip­ila ka tuig nga pag­pakahilum, ang Dakak Re­sort and Prop­er­ties nan­gan­dam na sa iyang pag­ba­lik sa high-end re­sort scene pinaagi sa pag-abli sa pip­ila ka mga bag-ong ameni­ties susama sa 18-hole golf course, ad­ven­ture park ug sa Villa An­gelina...

Pho­tos by Tonee De­spojo

USA ka 18- hole golf course, ad­ven­ture park ug Cliff Ca­sitas ang mga bag-ong ameni­ties nga makita sa Dakak Re­sort and Prop­er­ties.

SI Tourism As­sis­tant Sec­re­tary Frederick Ale­gre and mi­himu sa cer­e­mo­nial tee sa Dakak golf course nga gi­himu sa par-5,9th hole diin makita ang tibuok Dakak cove ug Sulu Sea.

ANG mga cot­tages sa Cliff Ca­sitas sa Dakak Re­sort and Prop­er­ties adunay mga moderno ug el­e­gan­teng lawak.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.