Mga batan-ong mas­ter sa RO­BOT­ICS

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni John Carlo A. Vil­laruel ug Cebu Daily News

Dili ikalalis nga ang pas­pas nga paglambo sa teknolo­hiya daku og gikata­bang sa katawhan. Apan kini usab ang ra­son nganong nagkadaghan na ang mga batan-on ang nawad-an og gana sa pag­tungha tun­god sa com­puter games.

Kini ang gus­tong so­lusy­onan ni Don­ald Dun­gog, usa ka In­for­ma­tion Tech­nol­ogy of­fi­cer sa De­part­ment of Ed­u­ca­tion (DepEd) sa dak­bayan sa Lapu-Lapu pinaagi sa pag­paila sa “ro­bot­ics” sa matag es­kwe­la­han.

Ma­tod pa ni Dun­gog nga ang dak­bayan sa Lapu-Lapu mao na karon ang ikapito sa World Ro­bot Olympiad Gen II Foot­ball tun­god sa ta­bang sa gob­y­erno sa siyu­dad nga mis­u­porta sa pro­grama pinaagi sa pag-abli sa Lapu Lapu City Ro­bot­ics Cen­ter nga nahimu­tang sa Hoops Dome ni­ad­tong Lunes.

“Most of the stu­dents would cut classes to go to in­ter­net cafes, so we want to make our class­rooms more in­ter­est­ing and bring them back to our school,” in­gun ni Dun­gog nga usa ka Philip­pine ro­bot­ics coach.

Ang Lapu Lapu City Ro­bot­ics Cen­ter dili lang usa ka lu­gar para sa pag­bansay sa mga bata nga gana­han og ro­bot­ics, alang usab kini sa mga se­nior high school teach­ers nga naga­bansay pinaagi sa ta­bang ni 2015 World Ro­bot­ics

Olympiad cham­pion Alex Tkachenko sa Ukraine.

Gigamit ni Tkachenko ang KNR Ro­bot­ics, usa sa mga mas abante nga teknolo­hiya diin ang mga ro­bot makahimo sa mas kom­p­likado nga bu­luha­ton sama sa re­con­nais­sance.

Si City Schools su­per­in­ten­dent, Dr. Mar­i­lyn An­dales mi­in­gon nga ang mga mag­tu­tudlo mopasa unya sa ilang kahibalo sa KNR ro­bot­ics tech­nol­ogy ngadto sa ilang mga es­tudyante.

Ka­ni­ad­tong Lunes sab, gi­pahi­gayon ang 2nd La­pu­Lapu City Ro­bot­ics Cup sa Hoops Dome nga gi­api­lan sa dili mo­menos 60 ka es­kwe­la­han sa dak­bayan. Ang kom­petisyon gibahin sa tulo ka dibisyon: el­e­men­tary, ju­nior high school ug se­nior high school.

Ang top three win­ners sa matag kat­e­goriya ang morep­re­sen­tar sa siyu­dad sa na­tional ro­bot­ics com­pe­ti­tion nga ipahi­gayon sa Manila sa sunod bu­lan.

Usa sa mga bata nga mi­apil sa kom­petisyon mao ang 9-anyos nga si Matthew Luzano, usa ka Grade 4 stu­dent sa Pajo El­e­men­tary School sa Lapu-Lapu City nga gusto mahi­mong engi­neer puhon.

“Gana­han sad ko an­ing ro­bot­ics kay nin­dot among tra­baho nga makuha inig dako namo. Gana­han man ko mahi­mong engi­neer,” nagkanayon si Luzano.

Dun­gag pa ni An­dales nga gusto nila ma­palambo ang tal­ento ug pagka­ma­mug­naon sa mga es­tudyante dili lang pinaagi sa com­puter apan apil na sa ubang teknolo­hiya sama sa ro­bot­ics.

“We want our stu­dents to be glob­ally com­pet­i­tive so we should put in place in our schools and class­rooms that needed tech­nol­ogy. It should not be limited to com­put­ers as there is an­other tech­nol­ogy that they can ma­nip­u­late by mak­ing inan­i­mate things an­i­mate,” si An­dales mi­in­gon.

MGA el­e­men­tary stu­dents sa dak­bayan sa Lapu-lapu mi­pakita sa ilang gi-as­sem­ble nga mga Lego ro­bots atol sa 2nd La­pu­lapu City Ro­bot­ics Cup sa Hoops Dome.

Pho­tos by Tonee De­spojo

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.