Lolo muhatag og kinabuhi sa mga junk nga mak­ina

Cebu Libre - - FRONT PAGE - ni Dafne Wences­lao

Sa pana­hon karon nga dis­pos­able ug dali ra mail­isan ang mga bu­tang, duna pa’y pwe­deng mahimo sa mga junk nga mak­ina ug mga parte sa mo­tor.

Kini ang na­pa­matud- an ni Con­rado Matuguina, Sr., 65 anyos, nga nahi­mong hilig ang pagsal­bar sa mga dili na muda­gan nga mga mo­tor.

Apan dili lang sa pag­pada­gan sa mak­ina ang iyang tra­baho, tun­god kay apil na ni­ini ang paghuna- huna sa kon­septo ug dis­enyo.

Lumad nga taga-Leyte si Matuguina nga mibal­hin sa Sor­so­gon City kauban ang iyang pam­ilya tun­god sa tra- baho hang­tod sa mi-re­tire na siya ug mas naa na’y oras sa iyang hilig.

Usa sa pinakabag-ong gi­nama ni Matuguina mao ang Honda C70 nga usa na karon ka Bob­ber Bike.

Sa pag­palit niya ni­ini, dili na kini muda­gan ug puno na sa taya. Apan wala siya muun­dang hang­tod nga naayo kini ug mas na­pakus­gan pa ang mak­ina.

Ga­may lang kini nga Bob­ber Bike apan makadani ang unique nga de­sign ni­ini. Duna na kini bag-ong body ug parts nga gikan ra sab sa ubang junk na nga mo­tor.

Matte black ang color ug naka chrome ang parts nga layo ra sa tayaon og gubaon nga it­sura ni­ini sa una. Og

nag- inusara kini nga belt- drive nga mo­tor sa Sor­so­gon City.

Gawas sa Bob­ber Bike, duna sab siyay gigama nga mo­tor gikan sa j unk nga Yamaha Chappy. Giover­haul niya ang mak­ina ug na­pada­gan ug ba­lik. Nata­gaan kini niya og fiber glass body ng a sama sa ga­may nga sports bike nga maoy dray­ban sa iyang asawa.

Usa sab sa iyang mga na­con­vert nga mo­tor ang Honda TMX 155 nga 1983 model. Gikan 4-speed, nahimo niya kin­ing 5speed sama sa mga 4wheel nga sakyanan.

Duna kini body sa usa ka big bike ug anaa gi­hapon sa maay­ong kondisyon hang­tod karon bisag la­pas na kini sa 30 ka­tuig.

“Daghan ang mu in­gon nga dili makaya pero posi­ble man diay basta de­ter­mi­nado ka ,” in­gon ni Matuguina.

Daghan na og nabuhat si Matuguina ug ang uban na­bali­gya na niya. Dunay Honda CV350, Honda CV450 ug uban pang mak­ina sa mo­tor.

Gawas sa mga mo­tor, duna sa’y self-ass em b l e d ng a Jeep Wrang ler s i Matuguina nga mao nay ser­vice niya sa ha­los 30 na ka­tuig.

Kon iya ba kin­ing gi-es­kwe­la­han, ma­tod niya, hang­tod first year high school lang siya tun­god lisod ang pang­inabuhi sa iyang ginikanan.

Ang tana niyang nahibaw-an sa mak­ina tun­god kini sa iyang pag­pan­go­ryoso ug sa iyang in­ter­est nga maghu­nahuna og bagong dis­enyo.

Ug bisan pa­man sa iyang edad, pa­dayon gi­hapon siya sa iyang paghatag og bag- ong kinabuhi sa mga mak­ina ug mo­tor parts nga nabiyaan na sa pana­hon.

Con­rado Matuguina Sr., og ang iyang mga cus­tom­ized bikes.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.