Rhian nahi­ra­pang pak­isama­han si Zan­joe: So­brang mis­teryoso niya!

Cebu Libre - - NEWS -

NAHIHIRAPAN ang Ka­puso ac­tress na si Rhian Ramos na ki­lalanin at pak­isama­han ang Ka­pam­ilya ac­tor na si Zan­joe Marudo ha­bang gi­na­gawa ang una ni­lang pe­likula, ang “Fall­back” ng CineKo Pro­duc­tions at Star Cin­ema. Inamin ni Rhian na hindi niya alam kung paano niya makukuha ang loob ni Zan­joe.

“Na­paka- mys­te­ri­ous niya. Hindi siya nagsasalita. Min­san kahit ki­nakausap ko, mag­bibi­gay siya ng one word an­swer,” chika ni Rhian nang maka­panayam ng en­ter­tain­ment press.

At alam n’yo ba kung anong bagay ang naka­pag-break ng ice sa pag­i­tan nila? Ang paglalaro ng golf! “I asked him about golf and then he talked for a good 20 min­utes. So he re­ally likes golf. Sig­uro nakaka- re­late lang ako dahil there are sports na I like to spend time away from work just for that.

“It’s im­por­tant to you be­cause it’s pas­sion. Naka- re­late ako na yung love niya for golf is like my love for rac­ing,” sey pa ng dalaga.

“Later on, sig­uro dahil sa mga nangya­yari sa mga ek­sena, magkukuwento na rin kami kung paano kami nakaka-re­late sa mga char­ac­ter. Nu’ng pinakalast day, that’s when I felt pa the clos­est to him. Inamin ni Chris­tian Bables na ex­cited siya sa bago niyang tele­serye sa ABS-CBN na may tit­u­long Love Will Lead You Back. Ga­ganap siya bi­lang may- ari ng kumpa­nyang pina­pa­sukan ni Jeri­cho Rosales.

Wala pang masyadong de­talyeng ib­ini­gay si Chris­tian sa karak­ter niya sa Love Will Lead You Back pero ang sinig­u­rado niya ay kailan­gan niyang mag­patubo ng bal­bas at hindi pa rin niya masabi kung kon­tra­bida ang pa­pel niya.

Any­way, dalawa lang pala sila ni Kim Chiu ang lu­mi­pad sa Nepal para ku­nan ang ilang high­lights sa “The Ghost Bride” ka­bi­lang na ang pag­pa­pakasal ni Kim sa patay at ang ek­sena para mawala na ang sumpa.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.