Na­tional Chil­dren's Month

ISAULOG SA DAKBAYAN SA SUGBO

Cebu Libre - - FRONT PAGE - Ni Cris Evert Lato-Ruf­folo

Nakighiusa ang siyu­dad sa Sugbo sa tibuok na­sud sa pagsaulog sa Na­tional Chil­dren's Month pinaagi sa nagkadaiyang mga ac­tiv­i­ties ug con­tests nga ipahi­gayon sa tibuok buwan sa Nobyem­bre.

Matud ni Cebu Ci ty Youth De­vel­op­ment Of­fi­cer Jess Dela Cruz, ipahi­gayon ang Open­ing Salvo karong Nobyem­bre 11 nga pa­gatam­bun­gan sa mga ka­batan-unan gikan sa 80 ka barangay, chil­dren's cen­ters ug day care cen­ters.

“Im­por­tante nga atong ma­pah ibaw ang kadaghanan mahi­tun­god sa katun­god sa mga bata tun­god kay gi­tan-aw nato nga bilil­hon ang mga bata nga kabahin sa atong katil­ing­ban,” matud ni Dela Cruz.

Adunay Speech Fes­ti­val ug Poster-mak­ing Con­test nga mahitabo sa Nobyem­bre 19. Sa Nobyem­bre 27- 28, ipahi­gayon ang Chil­dren's Summit kansang tu­mong ang matuki ang mga isyu nga gi­atubang sa mga ka­batan-unan.

Gisaulog sa buwan sa Ok­tubre ang Na­tional Chil­dren's Month sa mi­ag­ing mga tuig. Nausab kini ni­ad­tong 2015 sa di­hang gipirma­han ni kanhi pres­i­dente Benigno Simeon “Noynoy” Aquino III ang Repub­lic Act 10661 nga nagdeklara sa buwan sa Nobyem­bre nga Na­tional Chil­dren's Month.

Ang pag-usab sa buwan sa se­l­e­brasyon gi­tu­mong lang sa adop­tion sa Con­ven­tion on the Rights of the Child nga nahitabo ni­ad­tong Nobyem­bre 20, 1989 didto sa United Na­tions Gen­eral Assem­bly.

Espesyal ang buwan sa Nobyem­bre tun­god kay gisaulog pud sa tibuok Pilip­inas ang Na­tional In­for­ma­tion Month ug Na­tional Book Week inig Nobyem­bre 24 hang­tud sa 30.

Sa Nobyem­bre 18, ipahi­gayon ang cul­mi­nat­ing ac­tiv­ity sa Story Hours, usa ka lit­er­acy ini­tia­tive nga gi­pa­si­ug­da­han sa Basadours,

CEBU DAILY NEWS ug J Cen­tre Mall. Dul-an sa 200 ka mga bata ug mga mag­tu­tudlo ang man­gapil sa maong kasaulo­gan.

Adunay sto­ry­telling ses­sion ug ex­hibit sa mga is­to­rya nga gisuwat sa mga bata ug hu­lag­way nga gibuhat sa mga vol­un­teer artists ug il­lus­tra­tors.

Usa na ka tuig ang part­ner­ship tali sa tulo ka in­sti­tusyon nga nag­paam­bit sa im­por­tan­sya sa pag­basa aron modako nga maala­mon ug so­cially- con­scious ang mga ka­batan-unan.

“Dako ang among pasala­mat sa mga tung­haan ug part­ners nga nisu­porta ning maong proyekto. Among pan­ingka­mu­tan nga maka-or­ga­nize pa gyud og mg a act iv i tie sn ga mopalambo sa kul­tura sa pag­basa,” matud ni Pia Jean Seno, as­sis­tant vice pres­i­dent for sales and mar­ket­ing sa CEBU DAILY NEWS.

S aN ob ye mb re 27, sumala sa Repub­lic 10556 nga naapruba­han ni kanhi pres­i­dente Aquino III sa tuig 2013, isaulog ang Na­tional Read­ing Day kansa nag-aghat sa mga tung­haan ug ubang grupo nga moor­gan­isa og mga sto­ry­telling ses­sions ug read­ing ac­tiv­i­ties.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.