Mi­awhag sa mga batan-on nga mosalmot sa sports

Cebu Libre - - NEWS -

Buhata ang kaus­a­ban nga gusto nimo nga makita sa kalibu­tan.

Kini ang gi­pakita ni Filipino Olympian Hidilyn Diaz nga pa­dayon nga naghatag ug oras aron sa pag­tam­bong sa mga pro­grama nga nag­dasig sa mga ka­bat-onan sa pag­su­lay ug weightlift­ing.

Tun­god ni­ini, gi­dawat niya ang im­bita­syon ni Miss Cebu 2016 Gabrielle Raine Bal­jak isip es­pisyal nga bisita sa usa ka sports ug well­ness event nga gi­api­lan sa mga ele­men­tary school­child­ren gikan sa gamay nga barangay sa Luyang sa lung­sod sa Car­men, ami­hanang bahin sa Sugbo.

Uban sa ubang mga atleta gikan sa Cebu Weightlifters As­so­ci­a­tion ug sa Na­tional Weightlift­ing Team, ang 26- anyos nga Diaz mi­awhag sa mga bata sa pa­gapil sa sport, nga ma­tod pa niya, “naka­pausab sa akong kinabuhi.”

Ikalima sa unom ka mag­soon, ang mga bu­luha- ton sa pan­i­malay ang nag­pa­sugod ni Diaz sa sport tun­god sa iyang paghakot sa mga balde sa tubig gikan sa usa ka wa­ter pump nga adunay 50 met­ros ang gi­lay-on sa ilang balay.

Ang iyang ama­han, si Ed­uardo Sr., usa ka dray­ber sa traysikol sam­tang ang iyang in­a­han, si Emelita, usa ka tag­balay. Ang iyang ig-agaw nga si Allen Jayfrus Diaz mao ang iyang unang coach.

Ang iyang in­a­han mi­ba­tok sa iyang de­sisyon nga moapil sa mga weightlift­ing com­pe­ti­tions apan si Diaz mi­in­gon nga ang iyang in­a­han naka­matikod kon unsa siya ka mali­payon ug mi­hatag og bug-os nga su­porta sa iyang gusto.

“I sin­cerely be­lieve that the chil­dren are the fu­ture. I started out like them … cu­ri­ous, in­ter­ested. I was cu­ri­ous. Ano ba yang bin­ubuhat nila? From my cu­rios­ity, I learned weightlift­ing. Look at me now, I am an Olympic sil­ver medal­ist,” hin­abi pa ni Diaz.

Ug ang tanan nag­bunga kay sa edad nga 13-anyos si Diaz naka­su­lod man sa na­tional team.

Si Diaz nag­tuon ug Com­puter Sci­ence sa usa ka uniber­si­dad apan ki­na­hanglan niyang isakrip­isyo niya ang pag- es­kwela pa­bor sa sport ni­ad­tong 2010 aron sa pag­su­lay ug paglangkat ug medalya sa Olympics.

Ug ni­ad­tong 2016 sa Rio Olympics, na­tu­man ni Diaz ang iyang damgo sa di­hang gi­langkat niya ang sil­ver medal sa 53-kilo­gram women's cat­e­gory. Mao kini ang labing taas nga medalya sa Olympics nga nadag- an sa na­sud sukad ni­ad­tong 1996 diin nakuha ni Onyok Ve­lasco ang sil­ver sa At­lanta Games.

Sa kasam­tan­gan, gibal­anse ni Diaz ang iyang pana­hon isip es­tudyante sa De La Salle- Col­lege of Saint Be­nilde sa kur­song Busi­ness Man­age­ment ug isip usa ka atleta.

Siya pa­dayon nga nag­bansay aron makab-ot ang gold medal sa 2020 Tokyo Olympics. / ni John Carlo A. Vil­laruel/ Cebu Daily News

HIDILYN DIAZ

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.