An­gay ba ko magse­los nga akong bana naay best friend nga babaye?

Cebu Libre - - FRONT PAGE -

AN­GAY BA KO MAGSE­LOS NGA AKONG BANA NAAY BEST FRIEND NGA BABAYE? Jude,

Ta­bangi ko sa akong prob­lema. Akong bana naa man gud siyay best friend nga babaye. Magse­los ko kay naa man silay bond­ing nga di ko kasabot. Sa una, akong sabton kay mas dugay man sila nga kaila kaysa nako, pero karon kay minyo na­man siya unya kung sila magkuyog kay mura man siyag ulitawo gi­hapon. Mura man syag makalimot nga naa siyay anak ug asawa. Un­saon ni nako?

Michelle Michelle,

Um, di man kaha ako imong gi­padung­gog dun­gog ani imong prob­lema kay murag na bulls­eye ko ani da. Kasagaran sa suod kaayo nako puro man laki. On a per­sonal level, mas dali ko kasabot nila kay mas sim­ple man sila maghuna huna, dili pareho na­tong mga babaye nga medyo bisan asa na muabot ang huna-huna. Mu­likoy-likoy. Hav­ing said that, suwayan nako ug ek­sp­likar ang sit­wasyon sa imong bana ug iyang babaye nga best friend from the point of view nako ug akong best friend nga minyo pud nga lalake.

Most of the time, I am his es­cape. Wala ni mag­pasabot nga daw gi gapos nimo siya sa in­y­ong re­lasyon, apan naa lang gyuy pana­hon nga ang re­spon­si­bil­i­dad isip usa ka ama­han ug bana be­comes too much para sa usa ka tawo, man­gita sila ug gitawag sa akong best friend nga “breath­ing space.”

Mahimo nga mangutana ka, ngano ako diay siyang gi- tuok nga di man siya ka gin­hawa? Usa­hay, it may feel that way for him. Depende ra pud na sa iyang per­son­al­ity, pero sa ngalan nga imong bana dunay best friend nga babaye speaks vol­umes about him. I don't mean to judge, but most of the time nag­pasabot ni nga mas open minded siya kaysa sa ubang lalake. Nag­pasabot pud ni nga duna siyay mas la­wom nga in­sight sa utok sa babaye kay nagkasin­abot man siya sa iyang best friend. It also means mas well-rounded iyang per­son­al­ity, ug dili siya sex­ist...kana bitawng sarado ra kaayo ang utok mahi­tun­god sa un­say para sa laki ug para sa babaye. Is this good for you? Ab­so­lutely.

Pero ma­ba­lik ta sa akong punto...we are just tem­po­rary breath­ing space. In­gon ani na lang huna-hu­naa. Imag­ina nga ga­puyo ka sa pent­house sa pinaka ma­hal nga build­ing sa in­y­ong syu­dad, kanang pinaka nin­dot gyud nga condo. Di man pud pwede nga abi naa na tanan nin­dot, dili na lang gyud ka mu­gawas ug man­gitag presko nga hangin panagsa, di ba?

Atong hata­gan ug hi­gayon ang atong mga hinigugma to find their own space to be them­selves, bisan pa ug minyo ta nila. Alone time is good for both of you, dili lang para niya. Usa­hay ki­na­hanglan niya mati­lawan pud ang kinabuhi nga iyang gibiyaan alang nimo ug sa in­y­ong anak. Mahimo lang kin­ing prob­lema ug di na siya mu uli nimo, di ba? Kung iyang i abusar iyang breath­ing space gikan nimo.

Apan hang­tod sa dinha gi­hapon siya mu uli nimo, walay da­pat ika guol sa in­gon ani nga sit­wasyon. Pasabta siya nga kasabot ka ngano iya ning gibuhat. In your case, find an outlet of your own para mas makasabot kas iyang gi agian. Dili ex­cuse ang imong pagka in­a­han nga sige lang kag tu­tok sa pag­padako sa in­y­ong anak. 2018 na gani hapit intawn, co-parenting na ang uso ug sakto karong pana­hona. Share the re­spon­si­bil­ity of rais­ing your child with him haron pud makasabot siya sa imong gi agian kada ad­law, ug maka amgo siya nga dili pud diay lalim ang imong gi sakrip­isyo para niya ug sa in­y­ong anak.

In the end, it is al­ways about mu­tual un­der­stand­ing. Kung mubal­ibad na ta sa pagsabot sa atong kapikas, dinha na ang dakong prob­lema. Sa pagkakaron, give him his breath­ing space. Basta dinha lang gyud uli nimo, hap! Kay nah, piti. Jude Aduna ka bay prob­lema sa re­lasyon o gugma? Uyon ka ba o su­pak sa tam­bag ni Jude? I text sa nu­mero 0922-830-6385, or ipadala sa jude­ba­calso@gmail.com

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.