Ki­lalang ak­tor nag­sawa nang tu­mu­long sa pa­s­away at walang kuwen­tang utol

Cebu Libre - - NEWS -

HINDI pala malapit sa isa’t isa ang magkadugong artista na tatawa­gin nat­ing sina Ac­tor A at Ac­tor B.

Ha­los sabay si­lang puma­sok sa pag- aartista, pare­hong nabi­gyan ng pagkakataong sumikat, hang­gang ngayon ay ak­tibo pa rin sila.

Magkaiba kasi ang kani­lang ugali, si Ac­tor A ay happy go lucky, ha­bang si Ac­tor B na­man ay palag- ing seryoso. Mas sin­uw­erte si Ac­tor B dahil nabibi­gyan pa rin siya ng ma­g­a­gan­dang roles ha­bang si Ac­tor A na­man ay ma­suw­erte nang na­pa­pasama sa mga serye.

“Masinop sa kabuhayan show­case niya si ____ (pan­galan ni Ac­tor B), bu­lagsak na­man si Ac­tor A. Mas maayos ang buhay ng mas nakatatan­dang male per­son­al­ity, alam niya kung saan niya ilala­gay ang mga kinikita niya.

“Malak­ing- malaki ang dif­fer­ence nila dahil parang walang pakialam sa buhay si Ac­tor A, arya lang siya nang arya, saman­ta­lang ang utol niya, e, seryoso sa buhay at ma­pag­plano sa kinabukasan niya.

“Kaya ayun, ka­pag may nangya­yari sa pam­ilya ni Ac­tor A, kanino pa ba siya tatakbo para humingi ng tu­long? Nat­u­ral, kay Ac­tor B! Kaso, dahil sa dalas ng paglapit niya, e, tini­tikis siya kung min­san ng ka­p­atid niya,” bitin na kuwento ng am­ing im­por­mante.

“Con­cerned na­man si Ac­tor B sa utol niya, kaya lang, gusto niyang matuto ‘yung isa. Kasi na­man, palagi na lang sa kanya umaasa, ayaw mag­pagod, kaya nai­irita si Ac­tor B sa kanya!” sabi ng am­ing im­por­mante.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.