Car­los Agassi nadala na, hindi na makikipagkita sa kung sino-sino

Cebu Libre - - NEWS -

“Mali makipag usap sa sin­gle na babae.”

Yan ang con­clu­sion ng ac­tor/model na si Car­los Agassi mat­a­pos ngang ku­malat sa so­cial me­dia ang mga screen­shots ng convo nila ng isang girl.

Pi­na­pahi­watig sa post na ilang ulit na nag-mes­sage si Car­los sa isang babae, na niyaya niyang makipag-date.

At mula rito, maram­ing ibang babae ang lu­mu­tang at nagsabi na sila rin daw ay pinadal­han ng mes­sage ng ak­tor at niyayang makipag-date.

In a long post sa kanyang so­cial me­dia ac­count in­amin na­man ito ni Car­los.

“I’m sin­gle and en­joy­ing my life as long as I fol­low by Gods rules and mans rules ???? TNx for mak­ing me fa­mous on so­cial me­dia ?? some of them may be true and most not ?? I’m only hu­man and a man ?? so again thank you and if the peo­ple I care about are af­fected I’m sin­cerely sorry , didn’t want any of u to get hurt ?? I’m just a sin­gle man liv­ing life and hope­fully I find my soul mate.”

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.