Bored ka ba? mag videoke ta!

Cebu Libre - - FRONT PAGE - NI RICK C. GABUYA

Dili i ka- panghi­makak ang kamahiligon sa mga Pilipino sa pagkanta. Ug tun­god ni­ini, dili usab ika- tin­gala nga pirm­ing mang­hawo dan gm ga Pi­noysa nagkalain-laing in­di­gay sa pagkanta sa gawas sa na­sud.

Gani, dili na mai­hap ang mga Pi­noy nga nag­malam­pu­son sa mga dagkung in­ter­na­tional singing com­pe­ti­tions ug mga sikat nga broad­way pro­duc­tions. Leah Sa­longa, Regine Ve- lasquez, Jed Madela, Charice Pem­pengco, Fred­die Aguilar, Rachelle Ann Go ug uban pa.

Apan dili usab magpa lupig ang Sugbo kay aduna man kita’y Pilita Co­rales nga nail­han isip Asia’s Queen of Songs. Anaa usab si Dulce, Sh­eryn Regis, Vina Mo­rales ug daghan pang mga ngilngig nga mga Bis­dak.

Mahilig gayud mokanta ang mga Pi­noy ma pa banyo man o atuban­gan sa daghang tawo. Ug mao kini ang ra­son nga­nung murag lib­gos nga bisan asa nalang na­nurok kin­ing mga sing- along bars ug videoke joints. Gani sa bisan un­sang se­l­e­brasyon im­posi­bleng walay videoke, ma bun­yag man, ma birth­day ug an­niver­sar y.

Ang mga piyesta bisan sa kina suokang bahin sa mga baryo dili ma kom­pleto kung walay singing con­test. Bisan sa pag pan­galigo ug da­gat ang mga Pi­noy mag­ba­won pa sa ilang X-treme Magic Sing. Iapil pa ang mga party sa tra­ba­hoan, sa barangay ug sa mga pan­i­malay, si Juan dela Cruz dili gayud mo sur­ren­der sa bi­n­un­ta­gay nga syi­naokay.

Kay adunay pan­ul­ti­hon nga nagkanayon, “He who sings, fright­ens away his ills.”

Busa karon nga bakasyon, ayaw tuguti nga ma priso ka sa kalaay. Ipa­gawas ang imung Magic Sing ug l i ngawa ang imung kau­galin­gon sa li­boan ka mga song choic- es nga anaa ni­ini. Puede ka mag maoy slight sa mga love songs o di ba kaha maglagubo sa mga disco ug up­beat tunes.

Ma ikaw ra­man usa o ku yo gang pa mil ya, barkada ug kauban sa tra­baho, ayaw ka uwaw, ipa­gawas ang tinaguang tin­gog haron madung­gan sa tanan. Ti­man- i, Pi­noy ka . Ug imung kaluha ang pag kanta.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.