Ang mga mag­dudula sa Sta. Cruzan

Cebu Libre - - FRONT PAGE - NI MICHAELA DOLORES

N aila isip usa sa pinakasikat nga piyesta sa tibuok Pilip­inas ang San­tacruzan, ang se­l­e­brasyon sa tibuok buwan sa Mayo isip pa­sun­dayag sa ma­hal nga Birhen Maria.

Usa sa pinakasikat ngak ali ho kan sa maong se­l­e­brasyon mao ang pag parada sa nagkalain- laing mag­dudula nga na­grep­re­sen­tar sa mga in­i­lang tawo sa re­li­hiyon ka­ni­adto. Ania ang uban kanila:

* Methuse­lah – bun­go­ton nga lalaki nga nag­tosta og balas sa usa ka kaha.

* Reyna Ban­der­ada – dalaga nga nag­sul- ob og puwa nga sinena ug nag­dala og yel­low nga bandira. Na­grep­re­sen­tar siya sa pag- abot sa Kris­tiyanismo.

* Ae­tas – na­grep­re­sen­tar sila sa kahim­tang na na­sud usa pa na a bo tang Kristi ya ni smo.S ila ang wala pa na­con­ver t nga mga pagano.

* Reyna Mora – na­grep­re­sen­tar sa re­li­hyon sa mga Mus­lim, ang re­li­hiyon sa kadaghanang Filipino u sap aang Kris­tiyanismo.

* Reyna Fe – nag­dala og kuros ug nagsim­bolo sa pinakau­nang virtue ...ang pag­tuo.

*Reyna Esper­anza– na gd alaog angkla ug nagsim­bolo sa ikaduhang the­o­log­i­cal virtue... ang paglaom

* Reyna Cari­dad – nagsim­bolo sa ikat­u­long the­o­log­i­cal virtue.... ang char­ity. Siya nag­dala og pula nga kas­ing-kas­ing.

* Reyna Abo­gada – ang tig­panali­pod sa po­bre ug din­aug­daog, nag­sul- ob og i tom nga toga ug nag­dala’g dako nga li­bro.

* Reyna Sen­ten­ci­ada – nak­a­gaid ang iyang kamot isip sim­bolo sa mga in­osen­teng nakon­bikto. Gikuyo­gan siya og duha ka Ro­manong sun­dalo.

* Reyna Jus­ti­cia – siya ang samin sa hus­tisya, nag­dala siya og tim­ban­gan ug es­pada.

* Reyna Ju­dith – si Ju­dith nga taga Pethu­lia nisal­bar sa iyang syu­dad. Nag­dala siya og ulo sa tawo ug usa ka es­pada.

* Reyna Sheba – nag­dala siya og jew­elry box isip rep­re­sen­ta­syon sa iyang pag­bisita ni Har­ing Solomon.

* Reyna Es­ther – nisal­bar siya sa iyang na­sud pinaagi sa pagkigsabot kang Har­ing Xerxes. Nag­dala ni siya og scepter.

* Sa­mar­i­tana – siya ang nakas­to­rya ni Kristo sa tabay san­glit nag­dala siya og balde sa iyang abaga.

* Veron­ica – siya ang babaye nga ni­trapo sa nawng ni He­sus. Nag­dala siya’g pa­nyo nga anaa ang tulo ka nawng ni Kristo.

*Tres Marias: Mary of Mag­dala –

nag­dala og botelya sa pahu­mot; Mary, Mother of Christ – nag­dala og pa­nyo; Mary, mother of James – nag­bit­bit og botelya sa lana

* Mar­ian – kini ang mga lain-laing tit­ulo ni Birhen Maria

*A-v-e–M-a-r-i-a — walo ka mga batang babaye nga murag mga anghel. Tagsa- tagsa sila’g dala og le­tra.

* Div­ina Pas­tora (Di­vine Shep­herdess) – nag­dala siya ug tungkod sa tig­ban­tay sa karnero

* Reyna de las Estrel­las( Queen of Stars) – nag­bit­bit og wandn ga ana ay bitoon

* Rosa Mys­tica – nag­dala og mga rosas

* Reyna Paz ( Queen of Peace) – nag­dala sa sim­bolo sa kali­naw

* Reyna de l as Propetas – nag­bit­bit og hour glass.

* Reyna del Cielo (Queen of Heaven) – nag­dala og buwak kuyog ang duha ka mga anghel

* Reyna de las Vir­gines – nag­gu­nit og rosary­ohan kuyog ang duha ka mga anghel

* Reyna de las Flores ( Queen of Flow­ers) – nag­dala og mga buwak

*Rey na Elena (Queen He­lena) – ang nag­sugod sa True Cross. Nag­dala siya og gamay nga krus.

ANG San­tacruzan usa ka se­l­e­brasyon sa gugma ug kaayo ni Birheng Maria. Gi­pahi­gayon kini sa buwan sa Mayo ug gi­tuhoan nga usa sa labing dakung kapis­ta­han sa Sim­ba­han.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.