Ang mga anghel ug buwak sa San­tacruzan ug Flores de Mayo

Cebu Libre - - NEWS - ni Michaela Dolores

Kung ikaw bata nga Kris­tiyanong nag­dako sa Pilip­inas, sig­u­radong apil ka sa mga ex­cited nga mu­tam­bong sa matag-ad­law nga Flores de Mayo sa sim­ba­han matag bakasyon. Kini ang se­l­e­brasyon kang Maria, ang in­a­han ni Jesus, nga gi­pahi­gayon sa tibuok buwan sa Mayo. Matag hapon mag panon ang mga tsik­it­ing padung sa sim­ba­han nga mag­sul-ob ug sin­ina sa anghel.

Sa kat­a­posang ad­law sa buwan ipahi­gayon ang San­tacruzan, ang pang-ulahi ug pinaka-dakong se­l­e­brasyon sa pinakasikat nga pista sa na­sud.

Apan diin man nag­sugod kini nga mga kali­hokan? Gi­unsa pagk aapil sat rad isy ons a Pilipinong Kris­tiyano ang San­tacruzan ug Flores de Mayo.

San­tacruzan

Ang San­tacruzan gi­in­gong nag­sugod ni­ad­tong 324 AD o kapin 300 ka tuig hu­man ang pagka­matay ni Kristo.

Ni­ad­tong pana­hona, si Santa He­lena, ang rayna ug in­a­han ni Con­stan­tine the Great kinsa maoy pinakau­nang Kris­tiyanong em­per­ador, mi­adto sa Mt. Cal­vary aron pan­gi­taon ang cruz ni He­sus.

Hu­man ang pagk­abkab sa lu­gar kung diin si Kristo gi­lansang, si Santa He­lena nakakuha og tulo ka mga krus.

Aron mahibaw-an kung asa ni­ini ang krus ni He­sus, iyang gi­pahigda sa tagsa-tagsa nga nakit- ang krus ang usa ka masaki­ton sa pag­tuong kung asa siya maayo, mao kini ang krus sa anak sa Gi­noo.

Kini nga is­to­rya mao ang gi­tuo­hang gisun­dan sa tradisyon sa San­tacruzan.

Sa naan­dan sa pagse­l­e­brar ni­ini, anaay mga babaye nga man­gita sa krus. Ang makakita ni­ini maoy tawagon nga Rayna Elena isip pagh­inum­dum sa Santos nga Rayna usab.

Ang Flores de Mayo

Ang Flores de Mayo usa ka pin­u­lon­gan sa Es­panyol nga nag­pasabot ug ‘Mga Buwak sa Mayo.’

Gisile­brar kini sa lain-laing probin­siya sa na­sud mata­gad­law sa tibuok buwan sa Mayo ug gi­tuo­hang nag­sugod ni­ad­tong 1800s hu­man nisakop ang mga Es­panyol sa na­sud.

Ang pinakau­nang se­l­e­brasyon sa Flores de Mayo gi­tuo­hang nahitabo ni­ad­tong 1865 sa Malo­los, Bu­la­can.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.