OM­BUDS­MAN, BUWAGIN NA LANG!

Daily Tribune (Philippines) - - NEWS CENTRAL - NI KITOY ESGUERRA

Dahil wala na­man umanong tumitestig­o la­ban sa mga cor­rupt gov­ern­ment of­fi­cials, nahi­hi­ra­pan umano ang Of­fice of the Om­buds­man na it­u­loy ang kani­lang imbesti­gasyon sa mga na­pa­pa­bal­i­tang anoma­lya sa gob­y­erno.

Kaya ang sabi ni Om­buds­man Sa­muel Mar­tires, baka mas maigi pang buwagin na lamang ang anti-graft agency.

Sa gi­nanap na bud­get hear­ing para sa Om­buds­man, in­i­hal­im­bawa ni Mar­tires ang mga kati­waliang nab­ul­gar sa Bureau of Cus­toms (BoC) kung saan nahi­hi­ra­pan hu­manap ng ebiden­sya ang mga nag-iimbestiga dahil wala umanong gus­tong lu­mu­tang bi­lang wit­ness.

Dagdag niya, hindi rin umano lu­lu­tang ang ilang mga bro­kers na kasangkot dahil mas pino­pro­tek­ta­han pa nila ang kani­lang mga “negosyo” at ang mga opisyales ng Cus­toms na sangkot sa anoma­lya sa ahen­sya.

“Kaya wala kam­ing nahuhuli dahil ‘yung mis­mong na­gr­ereklamo takot. Wala hong mangya­yari sa atin ‘pag ganyan. Sig­uro sabi ko nga, i-abol­ish na lang ang Of­fice of the Om­buds­man,” sabi ni Mar­tires.

Sin­abi pa ng Om­buds­man na ang tang­ing mga nakaka­suhan lamang ay ang mga maliliit na em­p­leyado ha­bang nana­natil­ing malaya ang mga tinaguri­ang “big fishes” na sangkot sa mga kati­walian at anoma­lya.

“So parang sig­uro, para wala nang prob­lema, magkanya-kanya na ang bawat ahen­sya ng isang pro­grama sa anti-cor­rup­tion. I-abol­ish na lang sig­uro ang Of­fice of the Om­buds­man. Para less rin ang gas­tos ng pama­ha­laan,” saad ni Mar­tires.

“’Pag na-abol­ish ang Of­fice of the Om­buds­man, abol­ish rin ang Sandi­gan­bayan sig­uro. Gamitin na lang ang perang gi­na­gas­tos sa pag­pa­p­atayo ng paba­hay sa at­ing mahi­hi­rap na kababayan,” dagdag niya. “Kung ayaw niy­ong luman­tad at magtes­tigo, tumahimik kayo. Puro kayo tsis­mis.”

Nauna ring nag­pa­hayag si Mar­tires sa pag­dinig na iba­lik sa dat­ing ha­laga ng kani­lang bud­get bago ito bi­nawasan dahil makakaapek­to umano ito sa kani­lang re­or­ga­ni­za­tion plan.

“We do not feel com­fort­able, that’s why we ap­peal for a re­con­sid­er­a­tion to ap­prove our ini­tial pro­posal for our Per­son­nel Ser­vices,” sabi ni Mar­tires.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.