HEALTH WORK­ERS’ DE­PLOY­MENT BAN, HINDI MADALI

Daily Tribune (Philippines) - - NEWS - NI SE­BAS­TIAN NAVARRO

Sa ka­bila ng pag­payag ni Pan­gu­long Ro­drigo Duterte na al­isin ang de­ploy­ment ban para sa mga health work­ers na naka­pag­pros­eso na ng kani­lang mga doku­mento noong Agosto 31, sin­abi ng Malakanyan­g na magig­ing mahi­rap para sa gob­y­erno na tu­luyan nang al­isin ang de­ploy­ment ban.

Ayon kay Pres­i­den­tial spokesper­son harry Roque, mahi­hi­ra­pan ang gob­y­erno na paya­gan ang la­hat ng health work­ers na maghanap ng tra­baho sa ibang bansa dahil hindi pa rin nasa­sawata ang coro­n­avirus dis­ease (COVID-19).

Dagdag niya, nasa state of calamity pa rin ang Pilip­inas na ka­makailan lang ay pinalawig ng Pan­gulo hang­gang Se­tyem­bre ng 2021.

“Mali­naw po ang Pres­i­dente, ha­bang may­roon po tay­ong state of calamity dahil sa COVID-19, mahi­hi­ra­pan pong i-lift iyang ban na iyan,” sabi ni Roque.

Kung matatan­daan, si­nus­pinde ng Philip­pine Over­seas Em­ploy­ment Ad­min­is­tra­tion (POEA) ang de­ploy­ment ng mga dok­tor, nurses at health­care work­ers papun­tang abroad.

“Ha­bang ang mga nurses po ay papunta sa mga bansa na mas maram­ing kaso kaysa sa Pilip­inas eh pan­gan­gala­gaan pa rin po ng Pres­i­dente ang kalusugan ng at­ing mga front­lin­ers,” dagdag pa ni Roque.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.