OM­BUDS­MAN, WALA SA HU­LOG

Daily Tribune (Philippines) - - NEWS -

Maka­pang­yari­han ang Of­fice of the Om­buds­man dahil may motu pro­pio power ito na imbesti­ga­han ang sinu­man sa pama­ha­laan kahit walang com­plainant. La­hat ng may ki­nala­man sa per­for­mance ng mga nasa pama­ha­laan, pati na ang gov­ern­ment projects at con­tracts ay p’wede saw­sawan ng Om­buds­man.

Ang mandato ng Om­buds­man ay na­paka­ha­laga bi­lang taga-usig ng mga ku­rap at mag­nanakaw sa pama­ha­laan kung saan ang tung­galian ay nangya­yari sa isang es­pesyal na ko­rte, ang Sandi­gan­bayan.

Ka­hapon ay marami ang nag­u­lat nang aminin ni Om­buds­man Sa­muel Mar­tires sa bud­get hear­ing ng House of Rep­re­sen­ta­tives na ip­inatigil niya ang pagsasagaw­a ng life­style check sa mga opisyal at kawani ng pama­ha­laan.

Aniya, hindi komo bagsak ang isang opisyal sa life­style check ay ku­rap na ito at da­pat ih­abla sa Sandi­gan­bayan. Inamin din niya na in­u­tos niya na i-re­strict ng pub­lic ac­cess sa state­ments of as­sets, li­a­bil­i­ties and net worth (SALN) ng gov­ern­ment of­fi­cials.

“Nung umupo ako, pinatigil ko muna ang life­style check kasi mata­gal na ako may duda sa pro­bisyon ng batas tungkol sa life­style check. Gusto ko i-pro­pose sa Congress ng amend­ments sa (Repub­lic Act) 6713 kasi yung pro­vi­sions there, mal­abo, walang hu­log sa logic,” ani Mar­tires.

“Bakit ko pinatigil? What is liv­ing beyond your means? Iy­ong ku­mikita ng P50,000 a month, lives in a small house, nakaipon, bu­mili ng BMW na promo, zero in­ter­est, kayang-kaya niya hu­lu­gan. Is he liv­ing beyond his means? I don’t think so. What he has are dis­torted val­ues and dis­torted pri­or­i­ties,” aniya.

Sa ilalim ng RA 6713 o ang Code of Con­duct and Eth­i­cal Stan­dards for Pub­lic Of­fi­cials, in­aatasan ang mga opisyal at kawani ng gob­y­erno at kani-kani­lang mga pam­ilya na ma­muhay ng sim­ple at payak na angkop sa kani­lang po­sisyon at kita. Gayundin ay bin­abawalan sila na ipan­ga­lan­dakan ang anu­mang ya­man.

“Anong pakialam natin? Bakit natin siya huhus­ga­han na bu­mili ng BMW kahit ang ba­hay niya walang parada­han? Anong pakialam natin sa buhay ng may buhay kung hindi na­man siya nag­nanakaw?” wika ni Mar­tires.

Sa tin­gin natin, mas la­long wala sa hu­log ang lo­hika ni Om­buds­man Mar­tires.

Una, hindi man siya sang-ayon sa pro­bisyon ng nat­u­rang batas ay duty-bound pa rin siya na ipatu­pad ito hangga’t hindi naaamyen­da­han.

Ikalawa, nakalimu­tan yata ni Om­buds­man Mar­tires ang as­sump­tion na kung ang ya­man ng isang opisyal ay hindi angkop sa kita niya at ng kanyang ka­pam­ilya, ina-as­sume ng batas na ito ay ill-got­ten o nakaw.

Ikatlo, hindi na­man sa life­style check lang da­pat mag­ta­pos ang imbesti­gasyon ng Om­buds­man bagkus ay pan­im­u­lang hak­bang lang ito sa pan­gan­galap ng ebiden­sya la­ban sa pinag­susus­pet­sa­hang nakik­in­a­bang sa kani­lang poder sa gob­y­erno.

Ikaa­pat, kung hindi ba nagsagawa ng life­style check ang Om­buds­man la­ban sa na­mayapa nang si Chief Jus­tice Re­nato Corona ay lal­abas ang kanyang mga tagong ya­man? Hindi ba’t na­paka­ha­laga ng papel na gi­nam­panan ng kanyang SALN?

Ikalima, bakit na­man may as­sump­tion na agad si Om­buds­man Mar­tires na hind matic na nag­nanakaw ang isang bagsak sa life­style check. Eh paano n’yo malala­man kung nag­nanakaw o hindi kung hindi ninyo iimbesti­ga­han?

So, bakit kailan­gan iba­sura ang life­style check at mas la­long bakit kailan­gang itago ang SALN ng mga opisyal ng pama­ha­laan? Kaya pala na­man wala tay­ong naririnig na nakaka­suhan itong Om­buds­man eh. Parang may tawag diyan: Sim­pleng kata­ma­ran.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.