MAJA, NAKA-1M NA SA YOUTUBE

Daily Tribune (Philippines) - - ENTERTAINM­ENT - NI JOHN PAUL FRAN­CISCO

Isang masayang balita ang pinakawala­n ng ak­tres na si Maja Sal­vador dahil um­abot na sa one mil­lion ang kanyang sub­scribers sa YouTube.

At huwag ka day, nagcel­e­brate si Maja at nag­pas­treet food party pa bi­lang pasasala­mat ng bongga sa kanyang mga taga­hanga at taga­sunod.

Sa kanyang In­stra­gram, ipinost ni Maja ang kanyang men­sahe para sa kanyang maitu­tur­ing na malak­ing achieve­ment sa larangan ng vlog­ging.

“Sala­mat sa pagsama sa masayang jour­ney na ito. Marami pa tay­ong pagsasama­han mga beshies,” sabi ng cap­tion sa larawan ni Maja na ki­tang-kita ang mga street food gaya ng fish ball at iba pa.

Kasama rin ang kanyang pam­ilya at boyfriend na si Rambo Nuñez sa kanyang se­l­e­brasyon at ib­i­na­hagi ito ni Maja sa pa­ma­m­ag­i­tan ng isang video aa YouTube chan­nel niya.

“Isang mi­ly­ong pasasala­mat mga beshies. One mil­lion na tayo, one mil­lion sub­scribers. Maram­ing-maram­ing sala­mat po sa in­y­ong la­hat. Isang mi­ly­ong pasasala­mat dahil sa sinama­han niyo ako sa jour­ney na ito,” sabi ni Maja.

“Noong naisi­pan ko na gu­mawa ng YouTube chan­nel mga beshies, gi­nawa ko ‘yon dahil mas gusto ko na mak­i­lala niyo po ba ako ng mas per­sonal pa, kalal­im­lal­i­man na pagkakak­i­lala, ‘yung ganu’n. Yung Maja na hindi niyo na­pa­panood sa TV, hindi sumasayaw sa stage o sa mga pe­likula. ‘Yung ako mismo, ‘yung walang ibang char­ac­ter na gi­na­gawa,” dagdag niya.

“Kaya maram­ing-maram­ing sala­mat sa pagsama niyo sa akin sa jour­ney na ito. Dahil diyan mga beshies ay um­abot na tayo ng 1 mil­lion sub­scribers.”

Nagsim­u­lang mag-vlog si Maja noong June, 2019 sa kanyang YouTube chan­nel na “Meet Maja.”

“Kaya nagka­roon tayo ng YouTube chan­nel dahil la­hat ng gusto kong pun­ta­han, la­hat ng pa­borito kong kainan, mga yu­gyu­gan, mga kasiya­han, kahit anong mo­ments pa ‘yan, ‘yan ang ma­pa­panood niyo,” sabi niya.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.