AKO, BUNTIS? FAKE NEWS! – JU­LIA

Daily Tribune (Philippines) - - ENTERTAINM­ENT - NI LARS ALEXANDERS­SON

Mga mars, pinasabog ang in­ter­net nito lamang Lunes nang biglang may nag­pakalat ng bal­i­tang jon­tis na umano ang ak­tres na si Ju­lia Bar­retto at ang ama daw – take note – ay walang iba kundi ang ak­tor na si Ger­ald An­der­son.

Sa isang so­cial me­dia post kasi, isang dat­ing broad­cast jour­nal­ist ang nagsi­walat na umano’y nag­dadalan­tao nga si Ju­lia dahil nag­bunga na umano ang re­lasyon niya kay Ger­ald at sin­abi pang ““Af­ter months of love lock­down and ESQ (ex­act sex quad­rant) - may nabuo sa sina­pupunan ni Ju­lia.”

At siyem­pre, ma­bilis din ang pagkakasag­ot ng Star Magic – ang man­age­ment group na kin­abibi­lan­gan ni Ju­lia – “Def­i­nitely not true.”

Si Ju­lia na­man, nag­post sa kanyang In­sta­gram ac­count kung saan ip­inakita dito ang kanyang larawan na nakafo­cus sa kanyang tiyan at ang cap­tion: “Fake News.”

Hindi na bago ang dalawa sa gani­tong klaseng mga alin­gas­ngas, dahil una na ring ku­malat ang isang video sa YouTube na umano’y may isang long hair na girl sa re­sort ni Ger­ald sa Zam­bales kung saan nasa Zam­bales ang ac­tor base sa kanyang mga post.

Si Ju­lia di­u­mano ang nasabing girl na may ma­ha­bang buhok.

Ac­tu­ally, hindi na­man ito ang unang kuwento na di­u­mano’y hindi na­man ta­laga naghi­walay sina Ger­ald and Ju­lia ayon sa isang may alam ng chika dahil may mga ku­makalat din na balita na du­madalaw daw si Ger­ald sa bagong ba­hay ni Ju­lia ni­tong lock­down.

Pero since fake news ang peg, aban­gan na lang natin ang mga susunod na ka­banata. Malay niyo, wala na­man pala ta­la­gang ka­to­to­hanan ang la­hat.

Pero sabi nga sa isang lyrics ng kanta, “Bakit hindi na lang to­to­hanin ang la­hat?” Char!

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.